Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

ISO 22301 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ AUDITING - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Το BCMS (Business Continuity Management System), είναι ένα σύνολο διαδικασιών και στρατηγικών που έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίσουν ότι ένας οργανισμός μπορεί να συνεχίσει τις βασικές του λειτουργίες κατά τη διάρκεια και μετά από μια κρίση, καταστροφή ή απρόβλεπτο συμβάν. Η εφαρμογή ενός BCMS μπορεί να ωφελήσει μια εταιρεία με διάφορους τρόπους:

Μετριασμός κινδύνου: Το BCMS βοηθά στον εντοπισμό πιθανών κινδύνων και τρωτών σημείων εντός του οργανισμού. Αυτή η προληπτική προσέγγιση επιτρέπει στην εταιρεία να λάβει μέτρα για να ελαχιστοποιήσει αυτούς τους κινδύνους και να προετοιμαστεί για πιθανές κρίσεις, μειώνοντας τον αντίκτυπο τέτοιων γεγονότων.

Μείωση κόστους: Ενώ η δημιουργία ενός BCMS απαιτεί μια αρχική επένδυση, μπορεί τελικά να μειώσει το κόστος που σχετίζεται με το χρόνο διακοπής λειτουργίας και την ανάκτηση. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στον εντοπισμό περιοχών αναποτελεσματικότητας που μπορούν να βελτιστοποιηθούν.

Λειτουργική ανθεκτικότητα: Το BCMS διασφαλίζει ότι οι βασικές επιχειρηματικές λειτουργίες μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν κατά τη διάρκεια και μετά από μια κρίση. Αυτό ελαχιστοποιεί το χρόνο διακοπής λειτουργίας και τις διακοπές, επιτρέποντας στην εταιρεία να διατηρήσει την παραγωγικότητα και την εξυπηρέτηση των πελατών.

Προστασία φήμης: Η ικανότητα μιας εταιρείας να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις κρίσεις και να διατηρεί τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της, μπορεί να προστατεύσει τη φήμη της. Οι πελάτες, οι επενδυτές και οι ενδιαφερόμενοι είναι πιο πιθανό να εμπιστεύονται και να συνεχίσουν να υποστηρίζουν μια εταιρεία που χειρίζεται σωστά τις κρίσεις.

Νομική και κανονιστική συμμόρφωση: Πολλές βιομηχανίες και περιοχές έχουν κανονισμούς που απαιτούν από τις εταιρείες να έχουν σχέδια επιχειρηματικής συνέχειας. Η εφαρμογή ενός BCMS μπορεί να βοηθήσει μια εταιρεία να παραμείνει συμβατή με αυτές τις απαιτήσεις, αποφεύγοντας πιθανά πρόστιμα και νομικά ζητήματα.

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: Η επίδειξη δέσμευσης για επιχειρηματική συνέχεια και διαχείριση κρίσεων μπορεί να δώσει σε μια εταιρεία ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι πελάτες και οι συνεργάτες μπορεί να προτιμούν να συνεργάζονται με οργανισμούς που διαθέτουν ισχυρά σχέδια έκτακτης ανάγκης.

Συνοπτικά, ένα BCMS μπορεί να ωφελήσει μια εταιρεία μειώνοντας τους κινδύνους, διασφαλίζοντας λειτουργική ανθεκτικότητα, προστατεύοντας τη φήμη και παρέχοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Είναι μια επένδυση στη μακροπρόθεσμη σταθερότητα και επιτυχία της εταιρείας, που της επιτρέπει να αντιμετωπίζει πιο αποτελεσματικά απρόβλεπτες προκλήσεις και κρίσεις.

Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται μεθοδολογίες και πρακτικές, οι οποίες διασφαλίζουν την επιχειρησιακή συνέχεια της σύγχρονης Επιχείρησης μέσα από τις απαιτήσεις της νέας Έκδοσης του Προτύπου ISO 22301:2019.

Με τα Case Studies που υλοποιούνται, το Υπόδειγμα Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαδικασιών κατά ISO 22301 που δίνεται στους συμμετέχοντες και με πλήθος παραδειγμάτων, διασαφηνίζονται πλήρως τα εδάφια του Προτύπου με απόλυτα κατανοητό τρόπο και το σεμινάριο εξελίσσεται με απόλυτα διαδραστικό τρόπο.

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

Ενότητες

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • Εισαγωγή στο Πρότυπο ISO22301
 • Παράγραφοι 1, 2 & 3 του Προτύπου

Β. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 • Πλαίσιο Λειτουργίας Εταιρείας και Διοίκηση – Παράγραφοι 4 & 5
 • Σχεδιασμός & Υποστήριξη Συστήματος – Παράγραφοι 6 & 7

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (BUSINESS IMPACT ASSESSMENT – BIA)

 • Ανάλυση Διεργασιών
 • Ρόλοι, Υπευθυνότητες, Αρμοδιότητες
 • Προτεραιότητα – Διαδικασίες

Δ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (RISK ASSESSMENT – RA)

 • Μεθοδολογίες αξιολόγησης Κινδύνων
 • Εργαλεία αξιολόγησης Κινδύνων
 • Απαιτήσεις αξιολόγησης Κινδύνων με βάση το Πρότυπο ISO 31000

Ε. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ

 • Απαιτήσεις Προτύπου
 • Χρόνοι Ανάκαμψης
 • Εφαρμογή – Αξιολόγηση – Βελτίωση

ΣΤ. AUDIT

 • Ο σχεδιασμός του Audit
 • Checklist Auditing
 • Ο μηχανισμός βελτιώσεων βάσει των ευρημάτων

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Στελέχη Ασφάλειας Πληροφοριών και Διασφάλισης Ποιότητας, Εσωτερικούς Επιθεωρητές, Υπεύθυνους και Στελέχη Λειτουργιών ΙΤ, Υπεύθυνους και Στελέχη Συμμόρφωσης, αλλά και σε Διευθυντικά Στελέχη και ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις σύγχρονες πρακτικές στον ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο Διαχείρισης της Επιχειρησιακής Συνέχειας.

 

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:

Οι συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα μπορούν να:

 • Κατανοήσουν τις βασικές αρχές της Επιχειρησιακής Συνέχειας
 • Γνωρίζουν τη μεθοδολογία Ανάλυσης και Διαχείρισης Κινδύνων>
 • Γνωρίζουν τις απαιτήσεις του νέου Προτύπου ISO 22301:2019 και του τρόπου κάλυψης των απαιτήσεων του Προτύπου στην Επιχείρησή τους
 • Ελέγχουν – Αξιολογούν αποτελεσματικά τη Λειτουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας
 • Γνωρίζουν τη Μεθοδολογία ανάπτυξης Συστήματος Επιχειρησιακής Συνέχειας μέχρι και την πιστοποίησή του
 • Αξιοποιήσουν ένα Ολοκληρωμένο Εργαλείο Αξιολόγησης και Διαχείρισης Κινδύνων, που τους παρέχεται, προκειμένου να εντοπίσουν τις ελλείψεις της Εταιρείας τους σε σχέση με το Πρότυπο

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 

 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου, σε ηλεκτρονική μορφή
 • Υπόδειγμα Ολοκληρωμένου Συστήματος κατά ISO 22301
 • Ηλεκτρονική Εφαρμογή για τη Διαχείριση Περιστατικών – Προβλημάτων Ασφάλειας IT
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου
 • Υποστήριξη επί 12 μήνες σε θέματα του σεμιναρίου

Μιχαήλ Θεοφίλου

Ο κ. Μιχαήλ Θεοφίλου είναι Αεροναυπηγός Μηχανικός απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών της Σχολής Ικάρων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc από το Cranfield Institute of Technology της Μ. Βρετανίας καθώς και Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός από το Πανεπιστήμιο Πατρών και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Προέρχεται από τις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας όπου υπηρέτησε σε πληθώρα παραγωγικών, διοικητικών και επιτελικών θέσεων και καθηκόντων στον τομέα της Συντήρησης και Υποστήριξης των αεροσκαφών, αποκτήσας επιστημονικές γνώσεις και εμπειρίες στον Τεχνολογικό, Ερευνητικό και Διοικητικό τομέα ενός ιδιαίτερα απαιτητικού χώρου, όπου η διαθεσιμότητα, ποιότητα, ασφάλεια των μέσων και το κόστος / αποτελεσματικότητα των οργανωτικών σχημάτων και των καθημερινών επιλογών και αποφάσεων ήταν ο πυρήνας της διαχρονικής ενασχόλησής του. Από το 2009 είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων επί θεμάτων Οργάνωσης Παραγωγής, Μείωσης Κόστους, Στατιστικού Ελέγχου Διεργασιών, Μέτρησης Αβεβαιότητας και Εκτίμησης Επικινδυνότητας, καθώς και για την Εγκατάσταση Συστημάτων Ελέγχου Ποιότητας Επιχειρήσεων. Επίσης, διαθέτει σημαντική εμπειρία στη Διαχείριση Έργων, τη Σύνταξη, Υποβολή και Παρακολούθηση προγραμμάτων Αναπτυξιακών Νόμων και ΕΣΠΑ ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Δημοσίου. Διαθέτει επίσης μεγάλη εμπειρία εκπαιδεύσεων και εισηγήσεων στα παραπάνω αντικείμενα. Επιπλέον των μεγάλων Επιχειρήσεων και Οργανισμών έχει διδάξει μεταξύ άλλων Διαχείριση Ακαδημαϊκών Επιδόσεων, Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης, Παραγωγή και Αξιοποίηση Καινοτομίας στα Πανεπιστήμια: Δημοκρίτειο Θράκης, Πατρών, Μεσογειακό, Αιγαίου, Δυτικής Αττικής, Διεθνές, αλλά και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ).
Live Online Training
Date: 2024
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία iBcl και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 420 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία iBcl και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 420 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies