Περιγραφή

Ο χρηματοοικονομικός Έλεγχος (financial control) είναι η νευραλγική Διοικητική Λειτουργία που υποστηρίζει τις αποφάσεις και τους Σχεδιασμούς της Διοίκησης σε όλα τα Λειτουργικά επίπεδα. Ενδεικτικά ερωτήματα/θέματα που αντιμετωπίζει η Λειτουργία του Financial Control μπορεί να είναι:
 • Έχουν αναγνωρισθεί όλοι οι λειτουργικοί κίνδυνοι της επιχείρησης;
 • Υπάρχουν οι κατάλληλες δικλίδες ασφαλείας στην Οικονομική Λειτουργία;
 • Πώς αξιολογείται η πορεία της Επιχείρησης σε σχέση με τον Προϋπολογισμό;
 • Πώς αναλύονται και που οφείλονται οι σχετικές Αποκλίσεις;
 • Ποια είναι τα σημαντικά σημεία στα οποία πρέπει να εστιάσει την προσοχή του το Management της Επιχείρησης;
 • Είναι το Πληροφοριακό Σύστημα της Διοίκησης κατάλληλα σχεδιασμένο για να υποστηρίζει την Διαδικασία λήψης Αποφάσεων και ανάληψης Δράσεων;
 • Ποια είναι η εικόνα που παρουσιάζει η Επιχείρησή μας προς τους πιστωτές της και πώς αξιολογείται από αυτούς;
 • Πώς αξιολογείται η Επιχείρηση από τους μετόχους της;
 • Ποια είναι η οικονομική Προστιθέμενη Αξία (EVA) που επιτύχαμε στο πρώτο εξάμηνο του έτους;
 • Θα έχει θετική επίπτωση η σχεδιαζόμενη επένδυση;
 • Είναι λογική η τιμή που καλούμαστε να πληρώσουμε για την εξαγορά μιας Επιχείρησης Στόχου;
 • Θα έχει θετική επίπτωση για την Επιχείρηση η εξεταζόμενη έμφαση στην Προϊοντική Γραμμή «Χ» έναντι της «Ψ»;
Στο Σεμινάριο αυτό, παρουσιάζονται και αναλύονται οι βασικές Λειτουργίες του Οικονομικού Ελέγχου, ενώ μνημονεύονται τα Best Practices. Η παρουσίαση γίνεται με απλό και κατανοητό τρόπο. Λογιστικές γνώσεις ή εμπειρία είναι καλό αν υπάρχουν, αλλά δεν θεωρούνται απαραίτητες. Παράδειγμα Αναφοράς για τη λήψη τεκμηριωμένης απόφασης είναι η Ανάλυση των μηνιαίων Αποκλίσεων που δίνεται εδώ. Επίσης, παραδείγματα Σημαντικών ειδικών Αριθμοδεικτών δίνονται εδώ Στους συμμετέχοντες θα δοθούν τα δεδομένα μιας Επιχείρησης για την οποία θα καταρτισθεί το ολοκληρωμένο Σύστημα Αναφορών και Δεικτών σε Excel, δομημένο σε Επίπεδα (Δείκτες Top Management που αναλύονται σε Δείκτες των επί μέρους Τομέων), ώστε να διασαφηνισθεί ο τρόπος επιλογής των κατάλληλων Δεικτών και Αναφορών και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της συγκεκριμένης Επιχείρησης. Όλα τα παραπάνω Εργαλεία, δίνονται δωρεάν στους συμμετέχοντες, ενώ παρέχεται και online υποστήριξη προσαρμογής στον δικό τους Οργανισμό.

Ενότητες

Α. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 • Εξέλιξη Ταμειακών Ροών
 • Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Profit & Loss Statement) P&L ανά Προϊόν / Πελάτη / Περιοχή
 • Δαπάνες (Διοίκηση / Διάθεση / Παραγωγή)
 • Ταμειακές Ροές (Cash Flow Statement)
 • Απαιτήσεις Πελατών (Credit / Aging Report)
 • Δάνεια (Loan Report, Επιτόκια, Εξασφαλίσεις)
 • Ισολογισμός
 • Ανάλυση Κερδοφορίας Contribution Margin και EBITDA
 • Ανάλυση Κερδοφορίας Πελατών & Προϊόντων
 • Ανάλυση Κόστους Προμηθευτών


Β. ΤΟΜΕΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

 • Πωλήσεις / Marketing (Πωλήσεις ανά Προϊόν και Κανάλι, Εξυπηρέτηση Πελατών / Παραδόσεις Παραγγελιών / Stock outs / Άνοιγμα Νέων Σημείων)
 • Μερίδιο Αγοράς – Μεταβολές – Ανάλυση Ανταγωνισμού – Benchmarking


Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

 • Παραγωγή (Αναφορά ανά γραμμή, Δείκτες Απόδοσης)
 • Εργαλεία και Δείκτες Lean Manufacturing
 • Αποθέματα (ανά Κατηγορία, Δείκτες Διαχείρισης)
 • Report Επενδύσεων (Capital Expenditure – CAPEX)
 • Ημερήσιες Αναφορές (Daily Reports)
 • Αναφορές Παρακολούθησης Έργων (Project Reports)
 • Έκτακτες Αναφορές


Δ. ΤΟΜΕΑΣ HR

 • Ανθρώπινο Δυναμικό (Reports Παραγωγικότητας & Ανάπτυξης Προσωπικού)
 • Σημαντικοί Λειτουργικοί Δείκτες


Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

 • Κατηγορίες Αριθμοδεικτών
 • Δείκτες Στρατηγικής και KPI’s (Key Process Indicators)
 • Οι σημαντικότεροι Αριθμοδείκτες
 • Πως θα γίνει η επιλογή τους στη συγκεκριμένη Επιχείρηση
 • Εργαλείο αυτόματου Υπολογισμού Αριθμοδεικτών από τον Ισολογισμό


ΣΤ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ

Προσδιορισμός Αποκλίσεων από τον Προϋπολογισμό Ανάλυση Αποκλίσεων


Ζ. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

 • Διαδικασίες Διαχείρισης Διορθωτικών Ενεργειών
 • Εργαλεία – Εφαρμογές για τη Διαχείριση

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

 • Να εξοικειωθούν με την Μεθοδολογία επιλογής κατάλληλων Δεικτών και Αναφορών
 • Να συνδέουν τους Δείκτες και τις Αναφορές του Ανώτερου Επιπέδου Διοίκησης με Δείκτες των χαμηλότερων Επιπέδων
 • Να κατανοήσουν πλήρως τη σημασία των κρίσιμων Δεικτών
 • Να παρακολουθούν την εξέλιξη των Εσωτερικών Έργων Μέσω των Δεικτών να εντοπίζουν τυχόν Κινδύνους της Επιχείρησης και Δράσεις Βελτίωσης
 • Nα εξοικειωθούν μεταξύ άλλων και με Δείκτες & Εργαλεία με τα οποία χτίζεται η Πιστότητα των Πελατών
 • Να εξασκηθούν, μέσω παραδειγμάτων, στο τι είδους αποφάσεις λαμβάνονται όταν οι Δείκτες αποκαλύπτουν προβλήματα (όπως πχ έλλειψη Ρευστότητας, χαμηλό γύρισμα Αποθεμάτων, χαμηλή Παραγωγικότητα κλπ)

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Επιχειρηματίες, Διευθύνοντες Συμβούλους, Ανώτερα Στελέχη των Λειτουργικών Τομέων και στα Οικονομικά Στελέχη που είναι επιφορτισμένα με την Ανάλυση των αποκλίσεων του Προϋπολογισμού και του Επιχειρησιακού Σχεδίου.

 • Να χρησιμοποιούν τα Εργαλεία (που θα δοθούν στους συμμετέχοντες) με τα οποία παράγονται οι Αναφορές και οι Δείκτες, αξιοποιώντας ένα τυπικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Αναφορών Διοίκησης (σε ηλεκτρονική μορφή), που περιλαμβάνει 15 λειτουργικές Αναφορές και ένα Δομημένο Σύνολο Δεικτών, σύμφωνα με το Μοντέλο Σύστημα Balanced Scorecard για άμεση Εφαρμογή
 • Να εκπαιδευτούν στα υποστηρικτικά Εργαλεία (που έχουν σχεδιαστεί και προσφέρονται από την AQS): Forecasting, ABC Ανάλυση, Cash Flow – Ταμειακές Ροές, Flexible Budget, Μοντέλα Πρόβλεψης, P & L Αναφορές, Ανάλυση Αποκλίσεων, Ανάλυση Ευαισθησίας, Ανάλυση Ισολογισμών, Διαχείριση Έργου, Διαχείριση Αποθεμάτων και Ολοκληρωμένο Σύστημα Budgeting
 • Να μεταφέρουν τα παραπάνω, σε εφαρμογές για tablet, smartphone, όπου σε μια οθόνη είναι δυνατόν να έχουν συγκεντρωμένα όλα τα παραπάνω γραφήματα Αναφορών – Δεικτών (Dashboards)
 • Να έχουν δωρεάν υποστήριξη στο στήσιμο του Συστήματος τους από Συμβούλους της εταιρείας μας

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Εγχειρίδιο «Financial Control for Top Management»

 • Παρουσίαση του σεμιναρίου, σε ηλεκτρονική μορφή

 • Ολοκληρωμένο Σύστημα Αναφορών Διοίκησης σε Excel
 • Εφαρμογή σε Excel με Δείκτες για όλη την Επιχείρηση
 • Εργαλείο Σύνταξης Προϋπολογισμού

 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας

Βασίλης Μπακάλης

Βασίλης Μπακάλης

Βασίλης Μπακάλης, Οικονομολόγος. Έχει διατελέσει επί σειρά ετών Οικονομικός Διευθυντής σε εταιρείες και ομίλους διαφόρων κλάδων μεταξύ των οποίων και πολυεθνικές (πχ Lafarge). Διαθέτει άνω των 20 ετών εμπειρία ως Σύμβουλος επιχειρήσεων έχοντας πραγματοποιήσει πληθώρα Χρηματοοικονομικών Έργων (Κοστολόγησης Βιομηχανικών Προϊόντων, Διοικητικής Λογιστικής, Εσωτερικού Ελέγχου, Συστημάτων Αναφορών, Αξιολόγησης επενδύσεων, Αποτίμησης επιχειρήσεων κ.λπ.) ενώ διαθέτει και μεγάλη εμπειρία ως Εισηγητής εξειδικευμένων σεμιναρίων Οικονομικής κατεύθυνσης σε Ελλάδα και Κύπρο.
Live Online Training
Date: 2021
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Κόστος Συμμετοχής 500 €
Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Κόστος Συμμετοχής 500 €
Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies