Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Εκπαίδευση Στελεχών Αποθήκης

Το σεμινάριο αυτό έχει στόχο να εκπαιδεύσει τον Υπεύθυνο και τα στελέχη της Αποθήκης, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται το απόθεμα, τον εξοπλισμό, τον χώρο, το προσωπικό και τις παραγγελίες των πελατών με τον αποτελεσματικότερο τρόπο.

Στους συμμετέχοντες δίνονται μεταξύ άλλων τα παρακάτω εργαλεία:

 • Σύστημα αναφορών
 • Εργαλεία για την ABC ανάλυση των υλικών
 • Ειδική εφαρμογή για την ορθή χωροθέτηση των υλικών
 • Εφαρμογή για την Διαχείριση των παραγγελιών
 • Εργαλεία για την Μέτρηση της παραγωγικότητας

Συμπεριλαμβάνονται ασκήσεις εφαρμογής - Case Studies επίλυσης προβλημάτων οργάνωσης της Αποθήκης. Παράδειγμα Case Study και τη λύση του μπορείτε να βρείτε εδώ.

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επί 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.


Duration

08-12-2021

Ενότητες

1. ΠΑΡΑΛΑΒΗ

 • Προγραμματισμός
 • Προετοιμασία Χώρου
 • Επιλογή τρόπου Δειγματοληψίας
 • Έλεγχος Υλικού
 • Διαχείριση ελαττωματικών Παραλαβών
 • CASE STUDY 1: Υπολογισμός Παραγωγικότητας στην Παραλαβή

2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

 • Καθορισμός γεωγραφικών θέσεων για τη Βελτίωση της Παραγωγικότητας
 • Πρακτικά παραδείγματα Εφαρμογών.
 • Εργαλεία σε Excel για την τοποθέτηση των Υλικών με βάση την κυκλοφοριακή ταχύτητα
 • CASE STUDY 2: Τοποθέτηση Υλικών με βάση δεδομένη κυκλοφοριακή ταχύτητα.

3. ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

 • Επίλυση Προβλημάτων Διαχείρισης Παραγγελιών
 • Διαχείριση Εκτάκτων Παραγγελιών
 • Επικοινωνία με το Credit Control
 • Καθορισμός ελάχιστης Ποσότητας Παραγγελίας
 • Διαχείριση κατά ζώνες ή κατά τμήματα
 • Επιλογή της καταλληλότερης Μεθόδου ανά περίπτωση
 • CASE STUDY 3: Επιλογή της κατάλληλης Μεθόδου ετοιμασίας Παραγγελιών.

4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

 • Έντυπα
 • Διαδικασίες
 • Μέτρα Ασφάλειας
 • Προστασία Αποθήκης
 • Απογραφές
 • Εφαρμογή ABC Analysis στην Απογραφή, στη χωροθέτηση των Υλικών και στο Απόθεμα Ασφάλειας
 • CASE STUDY 4: Βελτίωση Οργάνωσης Αποθήκης

5. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

 • Πώς μετράται η Παραγωγικότητα ανθρώπων, Εξοπλισμού, Χώρου
 • Εργαλεία για την αυτόματη Μέτρηση
 • Δείκτες Λειτουργικής Απόδοσης
 • Οικονομικοί Δείκτες
 • Προϋπολογισμός – Απολογισμός Αποτελεσμάτων Αποθήκης
 • Ολοκληρωμένα Συστήματα Αναφορών
 • CASE STUDY 5: Μέτρηση Παραγωγικότητας Αποθήκης

6. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ LAYOUT ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 • Τεχνικά & Οικονομικά Κριτήρια για την επιλογή του Συστήματος Αποθήκευσης και του λοιπού Εξοπλισμού
 • Υπολογισμός απαιτούμενου Χώρου
 • Επιλογή κατάλληλου Layout
 • Υπολογισμοί των απαιτήσεων σε Χώρους Παραλαβής, Αποθήκευσης, Χώρου Picking, Κενών Παλετών, Γραφείων κλπ.
 • Συστήματα WMS
 • Συστήματα Bar Code και Συστήματα RFID
 • CASE STUDY 6: Μείωση Λαθών Παραγγελιών Πελατών

7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

 • Ακρίβεια Αποθεμάτων
 • Μείωση Αποθέματος & Ελλείψεων
 • Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης Πελατών
 • Πόσο επιβαρύνεται το Προϊόν όσο παραμένει στην Αποθήκη
 • Εργαλεία-Πρακτικές
 • CASE STUDY 7: Καθορισμός άριστης Ποσότητας Παραγγελίας, Σημείου Αναπαραγγελίας & Αποθέματος Ασφάλειας.

8. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 • Ο Υπεύθυνος Αποθήκης ως Manager πρώτης γραμμής
 • Υποκίνηση και Ανάπτυξη Εργαζομένων
 • Επικοινωνία μέσα και έξω από την Eταιρεία

Το Σεμινάριο απευθύνεται στα Στελέχη Αποθηκών και όλους όσους θέλουν να εξοικειωθούν με τη Λειτουργία της σύγχρονης Αποθήκης.

 

ΤΙ ΘΑ ΑΠΟΚΟΜΙΣΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Με υλικό σχετικό για τη σύγχρονη Λειτουργία της Αποθήκης, videos, Εφαρμογές (Εργαλεία), παραδείγματα και Case studies, οι Συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Χωροθετούν τα Υλικά της Αποθήκης με τρόπο ώστε να βελτιώνεται η Παραγωγικότητα του Picking, αξιοποιώντας Εφαρμογή που έχει σχεδιάσει η Εταιρεία μας.
 • Διαχειριστούν τα προβλήματα Διαχείρισης Παραγγελιών όπως πχ: Πελάτες που ζητούν Παραγγελίες ασήμαντης αξίας. Πόση θα πρέπει να είναι η ελάχιστη Ποσότητα. Εργαλεία Υπολογισμού. Ένα Προϊόν που δεν κινείται αρκετά σε τι τιμές πρέπει να προωθείται με Προσφορές.
 • Μειώσουν τα λάθη στο Picking.
 • Τρόποι Βελτίωσης Παραγωγικότητας και μείωσης Κόστους Λειτουργίας – Κυκλικές Απογραφές με βάση την ABC Analysis. Εισαγωγή νέων τεχνολογιών.
 • Εξοικειωθούν με τον βέλτιστο τρόπο ετοιμασίας των Παραγγελιών Πελατών, προκειμένου να αυξηθεί η Παραγωγικότητα και η ταχύτητα εξυπηρέτησης των Πελατών.
 • Ενημερωθούν για τους τρόπους αξιοποίησης των Εφαρμογών GIS στη διαχείριση του Στόλου Οχημάτων που χρησιμοποιούνται στην Διανομή των Προϊόντων.
 • Σχεδιάσουν τον απαιτούμενο Χώρο της Αποθήκης και να επιλέξουν τη σωστή Διάταξη και τις Διαστάσεις των χώρων και των Διαδρόμων.
 • Επιλέξουν το κατάλληλο Σύστημα Αποθήκευσης αντισταθμίζοντας το Κόστος, την Παραγωγικότητα και την Ποιότητα εφαρμογής του “First in, First out”!
 • Εξοικειωθούν με την Τεχνικοοικονομική τεκμηρίωση του κατάλληλου Εξοπλισμού και τις απαιτήσεις των σύγχρονων Πληροφοριακών Συστημάτων της Αποθήκης (WMS: Warehouse Management System) λαμβάνοντας υπ’ όψιν και κριτήρια Ευελιξίας και Παραγωγικότητας.
 • Οργανώσουν τη Λειτουργία της Αποθήκης με βάση ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαδικασιών που θα παρουσιασθεί πλαισιωμένο με τους 12 κυριότερους Δείκτες Λειτουργίας της Αποθήκης (KPI’s).
 • Έχουν στη διάθεση τους την Τεχνογνωσία που απαιτείται για να μειώσουν δραστικά το ύψος των Αποθεμάτων.
 • Ετοιμάσουν ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Δεικτών και Αναφορών για τη συνολική Λειτουργία της Αποθήκης, περιλαμβανομένων και των Οικονομικών αποτελεσμάτων.
 • Εντοπίσουν περιοχές για μείωση Κόστους Λειτουργίας της Αποθήκης.
 • Συνδυάζοντας όλα τα ανωτέρω, να επιτύχουν ένα σημαντικά βελτιωμένο Επίπεδο Εξυπηρέτησης των Πελατών με το χαμηλότερο δυνατό Κόστος.
 • Έχουν στη διάθεσή τους επί 12 μήνες Online υποστήριξη από τους Συμβούλους της εταιρείας μας.

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Εγχειρίδιο «Εκπαίδευση Στελεχών Αποθήκης»
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Τα Εργαλεία που αναφέρονται παραπάνω
 •  Υποστήριξη επί 12 μήνες σε θέματα του σεμιναρίου

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος

Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics, των Προμηθειών και των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM. Έχει υλοποιήσει πλήθος σεμιναρίων στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, της Διαχείρισης Έργων, των Προμηθειών, του Budgeting, του Risk Management, του Management Reporting και της Οργάνωσης Εργοταξίου, τα οποία έχουν παρακολουθήσει πάνω από 1.000 στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Επιπλέον των μεγάλων Επιχειρήσεων έχει διδάξει την αποτελεσματική Ηγεσία και στα Πανεπιστήμια: Πατρών, Μεσογειακό, Αιγαίου, Δυτικής Αττικής, Διεθνές, Δημοκρίτειο Θράκης αλλά και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ).

Managing Director & Strategy Consultant

Live Online Training
Date: 2022
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία Abpm και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 500 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία Abpm και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 500 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies