Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Lean Inventory Management

Το Σεμινάριο αυτό, είναι ένα Εργαστήριο (Workshop) Εφαρμογής σύγχρονων πρακτικών στη Διαχείριση Αποθεμάτων, που παρέχει στους συμμετέχοντες Διαδικασίες (Μεθοδολογία) και άνευ επιπλέον κόστους Λογισμικό για την αποδοτική Διαχείριση των Αποθεμάτων.

Η σπουδαιότητα του Σεμιναρίου αυτού, έγκειται στο γεγονός ότι με την Εφαρμογή των Εργαλείων και καλών πρακτικών που έχει σχεδιάσει η εταιρεία μας και θα δοθούν στους συμμετέχοντες επιτυγχάνεται μείωση Αποθεμάτων άνω του 30% με ταυτόχρονο σχεδόν μηδενισμό των ελλείψεων στη διαθεσιμότητα των Προϊόντων με βάση τα αποτελέσματα που έχουμε επιτύχει κατά την Εφαρμογή τους σε Πελάτες μας.

Η μείωση των ελλείψεων επιτυγχάνεται με την χρήση σύγχρονων μοντέλων πρόβλεψης που θα δοθούν άνευ επιπλέον κόστους στους συμμετέχοντες, καθώς και με τη δομή του Συστήματος Διαχείρισης Παραγγελιών και το αντίστοιχο μαθηματικό μοντέλο, που στηρίζεται σε επιλεγμένα υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης, με ποσοστό ελλείψεων κάτω του 1%.

Στο σεμινάριο αυτό, που διεξάγεται επί 30 συνεχή χρόνια και μάλιστα επαναλαμβάνεται πολλές φορές μέσα σε κάθε έτος, θα παρουσιαστούν σημαντικά Εργαλεία με τα οποία υποστηρίζονται αποτελεσματικά τα παρακάτω:

 • Λήψη απόφασης, όταν προσφέρεται έκπτωση Κλίμακος.
 • Επιλογή οικονομικότερης λύσης όταν προσφέρονται εκπτώσεις που κλιμακώνονται με βάση την Αξία της Αγοράς σε περισσότερα από ένα επίπεδα.
 • Καθορισμός της οικονομικότερης σύνθεσης φορτίου Container.
 • Καθορισμός της οικονομικότερης πληρότητας Container με βάση το Κόστος μεταφοράς και την Αξία της Αγοράς, καθώς δεν είναι πάντα συμφέρουσα η πληρότητα 100%.
 • Αξιοποίηση του Πολυπαραγοντικού Μοντέλου Ολικού Κόστους.
 • Αξιοποίηση του Μοντέλου Value Analysis.
 • Επιλογή του καταλληλότερου μοντέλου Πρόβλεψης ζήτησης.
 • Υπολογισμός Ελάχιστης Αποδεκτής Παραγγελίας από Πελάτη.

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επί 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

Ενότητες

Α. ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

 • Συστήματα Πρόβλεψης
 • Αποθέματα Ασφαλείας
 • Σημείο Αναπαραγγελίας
 • Οικονομική ποσότητα Παραγγελίας
 • Οικονομική ποσότητα Παραγγελίας ευαλλoίωτων Προϊόντων
 • Επιπτώσεις Αποθεμάτων στα Αποτελέσματα
 • Επιπτώσεις Αποθεμάτων στον Ισολογισμό
 • Διαχείριση Αποθεμάτων μέσω MRP
 • Ομαδοποίηση Παραγγελιών
 • Καθορισμός Οικονομικότερης Σύνθεσης Φορτίου Container
 • Διαχείριση Ευαλλοίωτων Προϊόντων
 • Διαδικασίες και Εργαλεία Διαχείρισης Κοντόληκτων Προϊόντων

Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

 • Η Διαγνωση Αναγκών
 • Προσέγγιση Ολικού Κόστους Αγοράς
 • Value Analysis
 • Η Αξιολόγηση των Προμηθευτών
 • Η Διαδικασία Παραλαβής των Υλικών
 • Η Διαδικασία Τοποθέτησης – Χωροθέτησης Υλικών>
 • Απαιτούμενος Εξοπλισμός

Γ. PICKING ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ

 • Η διαδικασία Picking
 • Η λίστα Picking και πως διαμορφώνεται
 • Η επιλογή της καταλληλότερης Μεθόδου Picking
 • Συστήματα Barcode
 • Συστήματα RFID
 • Εξοπλισμός

Δ. ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

 • Κόστος Αποθεμάτων – Μέθοδοι αποτίμησης Κόστους
 • Κόστος παραμονής στην Αποθήκη
 • Εντοπισμός Overstock
 • Καθορισμός Οικονομικής Τιμής εκποίησης Overstock
  • Διαχείριση κοντόλληκτων Υλικών
  • Διαχείριση Ευαλλοίωτων Υλικών
  • Διαχείριση Επικίνδυνων Υλικών
 • Εκπτώσεις Κλίμακος
 • Online Αποθήκη
 • Πρακτικές Βελτίωσης Παραγωγικότητας
 • Ευθυγράμμιση της Διαχείρισης των Αποθεμάτων με το ERP της Επιχείρησης
 • Η Διαχείριση της κατάλληλης Συσκευασίας
  • Η Μείωση των Αποθεμάτων κλειδί για την βελτίωση της ρευστότητας
  • Η Μείωση Αποθεμάτων κλειδί για την εξυγείανση της Επιχείρησης
  • Η συνεχής Βελτίωση

E. ΔΕΙΚΤΕΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

 • Οι κυριότεροι Δείκτες Απόδοσης
 • Αναφορές Αποθεμάτων
 • Η σημασία της ακρίβειας των Αποθέματος
 • Εργαλεία για την μέτρηση της Αξίας της Αποθήκης
 • Απογραφές
 • Στατιστικός Έλεγχος Αποθέματος

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Διευθυντές Logistics, Στελέχη Αποθήκης, Διευθυντές Αγορών, Διευθυντές Παραγωγής, Διευθυντές Εργοστασίου, Εμπορικούς Διευθυντές, Διευθυντές Συντήρησης, Στελέχη Μηχανοργάνωσης και Οικονομικούς Διευθυντές. Λόγω των τεράστιων συνεπειών στην κερδοφορία της Επιχείρησης το Σεμινάριο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Ανώτατη Διοίκηση.


ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

 1. Θα έχουν στη διάθεση τους όλη την Τεχνογνωσία που απαιτείται για να μειώσουν δραστικά το ύψος των Αποθεμάτων.
 2. Θα βελτιώσουν την αξιοποίηση των χώρων έως και 50% μέσω της αριστοποίησης των Αποθεμάτων.
 3. Θα εξοικειωθούν με την εφαρμογή νέων Τεχνολογιών στη Διανομή των Προϊόντων και τη Διαχείριση του Αποθέματος (RFID, GIS).
 4. Θα είναι σε θέση να διαχειριστούν τα προβλήματα Διαχείρισης Παραγγελιών όπως π.χ.: Πελάτες που ζητούν Παραγγελίες ασήμαντης αξίας. Πόση θα πρέπει να είναι η ελάχιστη ποσότητα. Εργαλεία Υπολογισμού. Ένα Προϊόν που δεν κινείται αρκετά σε τι τιμές πρέπει να προωθείται με Προσφορές κ.λπ.
 5. Θα εξοικειωθούν με τις έννοιες του Ολικού Κόστους Αγοράς και της Value Analysis προκειμένου να επιτευχθεί χαμηλό αρχικό κόστος Αποθεμάτων.
 6. Θα είναι σε θέση να βελτιώσουν την Αποδοτικότητα των Προμηθειών, καθώς αξιολογούνται όλα τα σενάρια των προσφορών εκπτώσεων κλίμακος και επιλέγεται η οικονομικότερη λύση με αντιστάθμιση κόστους αγοράς και Χρηματοοικονομικού Κόστους. Επίσης, παρέχονται Εργαλεία για την Αξιολόγηση των Προμηθευτών.
 7. Θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν τα Εργαλεία ABC Analysis, Πωλήσεων και Κινήσεων Προϊόντων και Πελατών προκειμένου να βελτιώσουν τη συνολική Απόδοση και την Μείωση των Ελλείψεων.
 8. Θα βελτιώσουν την Ακρίβεια του Αποθέματος Αποθήκης καθώς δίνεται Εργαλείο Στατιστικής Δειγματοληψία όπου ελέγχοντας μικρό αριθμό Κωδικών εντοπίζουμε και διορθώνουμε τις αποκλίσεις Φυσικού και Λογιστικού Αποθέματος.
 9. Θα βελτιώσουν την Παραγωγικότητα της Λειτουργίας της Αποθήκης και ιδιαιτέρως του Picking με την μελέτη Χρόνων Μεθόδων που θα παρουσιαστεί σε Case Study.
 10. Θα μπορούν να μειώσουν τα λάθη στο picking και να βελτίωσουν την Παραγωγικότητα σε όλες τις Λειτουργίες μέσω Προγραμματισμού και Συστήματος Μέτρησης Παραγωγικότητας και χρήση ABC Analysis, στις Κυκλικές Απογραφές και στον Στατιστικό έλεγχο ακρίβειας Αποθήκης.
 11. Θα μπορούν να ετοιμάσουν ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Δεικτών και Αναφορών για τη συνολική Διαχείριση των Αποθεμάτων βασισμένοι σε Εργαλείο που θα τους δοθεί με ένα αντίστοιχο Υπόδειγμα.
 12. Θα βελτιώσουν σημαντικά τη ρευστότητα και ταυτοχρόνως θα μειώσουν το Απαιτούμενο Κεφάλαιο Κίνησης, ως συνέπεια της Προαναφερθείσας μείωσης των Αποθεμάτων.
 13. Θα βελτιώσουν κατά συνέπειαν την Κερδοφορία της Επιχείρησης και την Αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων.
 14. Θα έχουν στην διάθεση τους δωρεάν όλα τα Εργαλεία μέσω των οποίων επιτυγχάνεται θεαματική μείωση των Ελλείψεων

Οι κύριες ανάγκες των συμμετεχόντων θα διαγνωσθούν με τηλεφωνική επικοινωνία με τον εισηγητή προ του Σεμιναρίου, προκειμένου να γίνει η μεγαλύτερη δυνατή Προσαρμογή.


Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Εγχειρίδιο «Διαχείριση Αποθεμάτων»
 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Εργαλεία με τα πιο σύγχρονα Μοντέλα Προβλέψεων
 • Λογισμικό για την ABC Ανάλυση
 • Λογισμικό για τον Προγραμματισμό
 • Λογισμικό για την μέτρηση Παραγωγικότητας
 • Λογισμικό για τον υπολογισμό του Άριστου Αποθέματος και της Άριστης Ποσότητας Παραγγελίας
 • Λογισμικό για το Σύνολο Κόστους Αγορών
 • Εργαλείο Αριστοποίησης φορτίου container
 • Δωρεάν Υποστήριξη για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος

Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics, των Προμηθειών και των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM. Έχει υλοποιήσει πλήθος σεμιναρίων στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, της Διαχείρισης Έργων, των Προμηθειών, του Budgeting, του Risk Management, του Management Reporting και της Οργάνωσης Εργοταξίου, τα οποία έχουν παρακολουθήσει πάνω από 1.000 στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Επιπλέον των μεγάλων Επιχειρήσεων έχει διδάξει την αποτελεσματική Ηγεσία και στα Πανεπιστήμια: Πατρών, Μεσογειακό, Αιγαίου, Δυτικής Αττικής, Διεθνές, Δημοκρίτειο Θράκης αλλά και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ).

Managing Director & Strategy Consultant

Live Online Training
Date: 2024
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Κόστος Συμμετοχής 480 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Κόστος Συμμετοχής 480 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies