Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

 

Διαγωνισμοί - Δημόσιες Συμβάσεις Ανάλυση & Πρακτική Εφαρμογή του Συνόλου της Νομοθεσίας (40 ώρες) - με όλες τις Τροποποιήσεις ν. 4412/2016

Ημέρες διεξαγωγής: 1, 3, 5, 8, 9, 10, 15 και 17 Ιουλίου 2024, (09:30-14:00)

Στο σεμινάριο αυτό των 40 ωρών παρουσιάζονται όλα τα στάδια (προσυμβατικό, ανάδειξη αναδόχου, υπογραφή και εκτέλεση Σύμβασης) μιας Δημόσιας Σύμβασης Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων, πλην των πρώην εξαιρούμενων τομέων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εμπειρία από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή της νομοθεσίας και τις προκλήσεις που αυτή έχει αναδείξει, τόσο από θεωρητική όσο και από πρακτική πλευρά, σύμφωνα με όλες τις πρόσφατες και ισχύουσες τροποποιήσεις (Ν. 4782/2021 κ.λπ. νόμων εντός του 2023 και 2024). Τα ανωτέρω αναλύονται υπό το πρίσμα διαφόρων αποφάσεων τόσο της ΕΑΔΗΣΥ (πρώην ΑΕΠΠ) όσο και των αρμόδιων διοικητικών εθνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων.

Αποτελεί ένα πρακτικό Οδηγό Εφαρμογής της νομοθεσίας από τις επιχειρήσεις και τις Ααναθέτουσες Αρχές για την ορθή και σύννομη προετοιμασία και διενέργεια ενός Δημόσιου Διαγωνισμού από τις Αναθέτουσας Αρχές, την προετοιμασία, την υποβολή της προσφοράς από τις Επιχειρήσεις, την υπογραφή της σύμβασης καθώς και τα διάφορα ζητήματα που ανακύπτουν κατά την διαδικασία και μετά το πέρας της εκτέλεσης ενός Δημόσιου Διαγωνισμού.

Ενότητες

Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 • Εθνικό & κοινοτικό πλαίσιο.
 • Δημόσια Σύμβαση, εξαιρέσεις & ειδικές περιπτώσεις.
 • Αναθέτουσα Αρχή.
 • Οικονομικός Φορέας.
 • Τρίτος.
 • Επιτροπές.
 • Κατώτατα όρια.

Β. ΑΡΧΕΣ & ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 • Βασικές αρχές και γενικοί κανόνες που διέπουν την διαδικασία σύναψης μιας Δημόσιας Σύμβασης κατά την προετοιμασία ενός Διαγωνισμού αλλά και κατά την διαγωνιστική διαδικασία.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 • Διάφορα είδη διαγωνιστικών διαδικασιών.
 • Σχεδιασμός και βήματα υλοποίησης διαφορετικών ειδών διαγωνιστικών διαδικασιών. Διευκρινίσεις, υποχρέωση δημοσίευσης & προθεσμίες. Χρήση προτύπων τευχών και υποδειγμάτων της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.
 • Παράταση και ματαίωση διαγωνισμού.
 • Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (εγγραφή Αναθετουσών Αρχών και Οικονομικών Φορέων, προϋποθέσεις χρήσης, απαιτήσεις εξοπλισμού-ηλεκτρονική υπογραφή, αναζήτηση Διαγωνισμών, επικοινωνία και αιτήματα, κοινοποιήσεις).
 • Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
 • Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
 • Tenders Electronic Daily (TED).

Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Γενικές αρχές επιλογής συμμετεχόντων και ανάθεσης Συμβάσεων..
 • Καταλληλότητα για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας..
 • Οικονομική & χρηματοοικονομική επάρκεια..
 • Τεχνική & επαγγελματική ικανότητα..

Ε. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

 • Υποχρεωτικοί.
 • Δυνητικοί.
 • Επανορθωτικά μέτρα.
 • Κυρώσεις.

ΣΤ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 • Δικαιολογητικά συμμετοχής και κατακύρωσης (εγγυήσεις, ΕΕΕΣ, υπεύθυνες δηλώσεις, ιδιωτικά συμφωνητικά, έγγραφα σύστασης, εξουσιοδοτήσεις/πληρεξούσια, τεχνική και οικονομική προσφορά κ.λπ.). Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.

Ζ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 • Κριτήρια Ανάθεσης.
 • Αποσφράγιση & κατάταξη Προσφορών.
 • Ασυνήθιστα χαμηλές Προσφορές.
 • Ισοδύναμες & ισότιμες Προσφορές.
 • Ανάδειξη προσωρινού Αναδόχου.
 • Δικαιολογητικά προσωρινού Αναδόχου, υποβολή και αξιολόγηση αυτών.
 • Έκδοση απόφασης κατακύρωσης.

Η. ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

 • Εξωδικαστική (προδικαστική προσφυγή/παρέμβαση).
 • Δικαστική (αίτηση αναστολής & ακύρωσης/παρέμβαση/αγωγή).

Θ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • Ενέργειες προ της υπογραφής της Σύμβασης. Ποινικές ρήτρες.
 • Ενέργειες μετά την υπογραφής της Σύμβασης (εκτέλεση, διαχείριση και παρακολούθηση ενεργειών). Τροποποίηση σύμβασης.
 • Επιτροπές και Ομάδες.
 • Παράδοση και παραλαβή συμβατικού αντικειμένου. Πρακτικά.
 • Πληρωμές.
 • Κυρώσεις.

Ι. ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ/ΜΕΛΕΤΩΝ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • Ενέργειες προ της υπογραφής της Σύμβασης. Ποινικές ρήτρες.
 • Ενέργειες μετά την υπογραφής της Σύμβασης (π.χ. χρονοδιάγραμμα, κόστος και διαχείριση αυτού, προγραμματισμός ποιότητας έργου, σχέδιο υγείας και ασφάλειας, μητρώο έργου, επιμετρήσεις, λογαριασμοί, πιστοποιήσεις). Τροποποίηση Σύμβασης.
 • Επιτροπές και Ομάδες.
 • Παράδοση και παραλαβή συμβατικού αντικειμένου. Πρακτικά.
 • Πληρωμές.
 • Κυρώσεις.

Κ. ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 • Διοικητικές προσφυγές.
 • Αγωγή.
 • Διαιτησία.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Στελέχη, Υπαλλήλους ή/και εξειδικευμένους Συμβούλους Επιχειρήσεων και Φορέων του Δημοσίου (Αναθετουσών Αρχών), Νομικούς Συμβούλους/Δικηγόρους που δραστηριοποιούνται ή που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στο τομέα των Δημόσιων Διαγωνισμών αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που έχει ενδιαφέρον, προκαταρκτική ή εκτενέστερη γνώση των Δημοσίων Συμβάσεων και σχετικών διαδικασιών (π.χ. Μηχανικοί, Λογιστές).

 

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Μετά την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να κατανοούν πληρέστερα και θα έχουν εξοικειωθεί με:

 • Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για όλο το φάσμα μιας Δημόσιας Σύμβασης, ήτοι από την ανάθεση μέχρι και την εκτέλεση αυτής και την παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου.
 • Τα διαφορετικά είδη των Δημοσίων Συμβάσεων και των διαγωνιστικών διαδικασιών και τις πρακτικές διαφορές τους.
 • Το σύνολο των εννοιών, των όρων και των κανόνων που εφαρμόζονται στην διαδικασία Ανάθεσης και εκτέλεσης μιας Δημόσιας Σύμβασης καθώς και τα πρακτικά ζητήματα που ανακύπτουν με προτάσεις για αντιμετώπισή τους.
 • Τις διάφορες μορφές έννομης προστασίας τόσο κατά το προσυμβατικό στάδιο όσο και κατά το στάδιο της εκτέλεσης.

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Παρουσίαση του σεμιναρίου
 •  Βεβαίωση Παρακολούθησης
 •  Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

Ιωάννης Σαρακηνός

Ιωάννης Σαρακηνός

Ο Ιωάννης Σαρακηνός είναι Δικηγόρος Αθηνών, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, διορισμένος στον Άρειο Πάγο, επικεφαλής του δικηγορικού γραφείου Sarakinos Law που εδρεύει στο Κολωνάκι της Αθήνας. Είναι κάτοχος δύο πτυχίων Νομικής (LL.B.) και ενός μεταπτυχιακού τίτλου (LL.M.) στο χρηματοοικονομικό και τραπεζικό Δίκαιο από το London School of Economics & Political Science. Διαθέτει σημαντική και πολυετή εμπειρία σε πλείονες τομείς Δικαίου, εξειδικεύεται δε στο δημόσιο - διοικητικό δίκαιο (με ιδιαίτερη έμφαση στο δίκαιο δημοσίων συμβάσεων και των σχολικών επιτροπών των δήμων) και στην κανονιστική συμμόρφωση εταιρειών αλλά και ΝΠΔΔ (με ιδιαίτερη έμφαση στο δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας, αντιμετώπισης ξεπλύματος βρώμικου χρήματος/AML & προστασίας προσωπικών δεδομένων/GDPR). Στο πλαίσιο της εξειδίκευσης και ενασχόλησής του με το Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων, διατελεί, επί σειρά ετών, Νομικός Σύμβουλος Οικονομικών Φορέων αλλά και Φορέων του Δημοσίου, εκπροσωπώντας τους, δικαστικά και εξωδικαστικά, με εγνωσμένη και σημαντική επιτυχία σε ενστάσεις, προδικαστικές προσφυγές ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ (πρώην ΑΕΠΠ) και αιτήσεις ακυρώσεως και αναστολής ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων της Χώρας. Είναι επικεφαλής Νομικός Σύμβουλος της Ψηφιακής Πύλης «ΔήμοςData», που παρέχει τεχνογνωσία στην αυτοδιοίκηση, με ειδίκευση στην νομοθεσία των Δημοσίων Συμβάσεων, των Σχολικών Επιτροπών και των Προσωπικών Δεδομένων. Από το 2015 είναι ενεργός συνεργάτης/expert της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank) σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης.
Live Online Training
Έναρξη: 01/07/2024 9:30 πμ
Λήξη: 17/07/2024 2:00 μμ
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία APTraining και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 1.5 €
Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία APTraining και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 1.5 €
Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies