Περιγραφή

Το σεμινάριο αυτό είναι ένα Εργαστήριο (WORKSHOP), που υλοποιεί το Business Plan μιας συγκεκριμένης Επιχείρησης με χρήση σύγχρονων εργαλείων, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
 1. Αποστολή - Όραμα: Η κάθε ομάδα διαμορφώνει το Όραμα και την Αποστολή της Επιχείρησης.
 2. Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος: Με συγκεκριμένα Εργαλεία ανάλυσης Εξωτερικού Περιβάλλοντος αποτυπώνεται με σαφήνεια η επίπτωση των Πολιτικών, Οικονομικών, Κοινωνικών και Τεχνολογικών παραμέτρων στις επιχειρησιακές προβλέψεις (PEST Analysis). Ακολουθεί ανάλυση της Αγοράς και ειδικότερα ανάλυση του Ανταγωνισμού και των Πελατών.
 3. Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος: Χρησιμοποιώντας πίνακα ανάλυσης του εσωτερικού περιβάλλοντος, που περιλαμβάνει όλους τους τομείς της επιχείρησης γίνεται ακτινογράφηση του οργανισμού και εντοπίζονται αδυναμίες και σημεία βελτίωσης. Στη συνέχεια ακολουθεί η Swot Analysis με χρήση ειδικών εργαλείων στο Excel για την καταγραφή Αδύνατων & Δυνατών Σημείων. Επίσης, καθορίζονται και ιεραρχούνται έργα εξάλειψης των αδύνατων σημείων και αξιοποίησης των δυνατών σημείων.
 4. Επιχειρησιακοί Στόχοι - Δείκτες: Με βάση την ανάλυση του Ανταγωνισμού και των Πελατών, αποτυπώνεται η Εμπορική Πολιτική, η Στρατηγική τιμολογήσεων και Εξυπηρέτησης Πελάτη. Επιλέγονται οι Γενικές Κατευθύνσεις της Στρατηγικής (Νέα Προϊόντα, Νέες Αγορές, Νέα τμήματα της Αγοράς) και ποσοτικοποιούνται οι Επιχειρησιακοί Στόχοι σε φόρμα (template) του Balanced Scorecard - Strategy Map. Στη συνέχεια, με χρήση Εφαρμογής Excel συνδέονται στόχοι με δείκτες και επιχειρησιακές Διεργασίες (Δραστηριότητες).
 5. Σύνδεση Επιχειρησιακών Στόχων με Δείκτες και Ατομικούς Στόχους Στελεχών: Η σύνδεση των στρατηγικών στόχων με τους στόχους του κάθε στελέχους της επιχείρησης μετατρέπει το Business Plan από εργαλείο της Διοίκησης σε εργαλείο ευθυγράμμισης όλου του προσωπικού για την επιτυχία των επιχειρησιακών στόχων και δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα:
  • Ποιες ακριβώς δράσεις πρέπει να σχεδιάσουμε για να επιτύχουμε τους στόχους;
  • Τι προσόντα πρέπει να διαθέτει το προσωπικό για να επιτύχει η επιχείρηση τους στόχους της;
  • Με ποιο οικονομικό σχεδιασμό χρηματοδότησης θα επιτύχουμε τους στρατηγικούς μας στόχους;
 6. Σχεδιασμός Έργων και Διεργασιών: Το Business Plan αναλύεται σε ένα σύνολο Έργων (Action Plans) και Διεργασιών, όπως πχ Δράσεις για την υλοποίηση του Promotion Plan, την ανάπτυξη των Πωλήσεων και την ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού. Επίσης, γίνεται ανάλυση και διαχείριση κινδύνων (Risk Analysis).
 7. Budgeting and Reporting: Παρουσιάζεται ο προϋπολογισμός του Business Plan, καθώς και ο τρόπος παρακολούθησης της πορείας υλοποίησής του, μέσω δεικτών, αναφορών οικονομικών μεγεθών και κατάστασης υλοποίησης των έργων και εφαρμογής των Διεργασιών.
Η εταιρεία μας έχει σχεδιάσει ένα Σύστημα Υποστήριξης της Διοίκησης (Λογισμικό), στο οποίο αποτυπώνονται οι κρίσιμες ενέργειες που πρέπει να γίνουν, ακόμα και σε επίπεδο εβδομάδος, ώστε να συνδέσουμε τη Στρατηγική με την καθημερινή λειτουργία της Επιχείρησης. Το Λογισμικό αυτό παρέχεται δωρεάν στους συμμετέχοντες, μαζί με τα παρακάτω σημαντικά εργαλεία

Ενότητες


 • Ιδιοκτήτες επιχειρήσεων
 • Διευθύνοντες Συμβούλους
 • Γενικούς Διευθυντές
 • Ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 1. BALANCED SCORECARD. Φόρμα σύνδεσης στόχων – δεικτών B.SC.
 2. CASHFLOW. Λογισμικό σε excel για υπολογισμό ταμειακής ροής
 3. SWOT ANALYSIS. Φόρμα / template για SWOT ανάλυση
 4. WORKBOOK BUSINESS PLAN. Σύνδεση στόχων με έργα, swot analysis και δείκτες
 5. WORKSHOP ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Checklist για τον σχεδιασμό του Ανθρώπινου Δυναμικού
 6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Φύλλο εργασίας σε word για τη συγκριτική αξιολόγηση με τον ανταγωνισμό
 7. ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ. Έντυπα για την ολοκληρωμένη διαχείριση των έργων
 8. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ. Excel που περιλαμβάνει κριτήρια επιλογής έργων B.P.
 9. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΗ ΕΡΓΩΝ. Excel για την διαχείριση κόστους των έργων
 10. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. Excel για την απεικόνιση των στόχων των πωλήσεων
 11. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. Excel για την παρακολούθηση των αποκλίσεων του Budget
 12. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ. Excel για την ομαδοποιημένη παρακολούθηση ανά προϊόν
 13. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ MARKETING
 14. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΓΟΡΩΝ
 15. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
 16. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 17. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Excel που ενοποιεί όλα τα παραπάνω στον τελικό προϋπολογισμό
 18. ΦΥΛΛΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Φύλλο ελέγχου για την διαχείριση κινδύνων
 19. ACTION PLAN ΕΡΓΟΥ. Excel για την παρακολούθηση των βημάτων ενός έργου
 20. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ – MASTER PLAN. Εφαρμογή σε ACCESS για την παρακολούθηση βήμα-βήμα του Business Plan

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος

Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics, των Προμηθειών και των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM. Έχει υλοποιήσει πλήθος σεμιναρίων στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, της Διαχείρισης Έργων, των Προμηθειών, του Budgeting, του Risk Management, του Management Reporting και της Οργάνωσης Εργοταξίου, τα οποία έχουν παρακολουθήσει πάνω από 1.000 στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Επιπλέον των μεγάλων Επιχειρήσεων έχει διδάξει την αποτελεσματική Ηγεσία και στα Πανεπιστήμια: Πατρών, Μεσογειακό, Αιγαίου, Δυτικής Αττικής, Διεθνές, Δημοκρίτειο Θράκης αλλά και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ).

Managing Director & Strategy Consultant

Live Online Training
Date: 2021
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Κόστος Συμμετοχής 500 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Κόστος Συμμετοχής 500 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies