Περιγραφή

Τo Σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Anti Money Laundering (AML)

Στο Σεμινάριο αυτό παρουσιάζεται μια ολιστική προσέγγιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Παρουσιάζεται το σύνολο της εθνικής, ευρωπαϊκής αλλά και διεθνούς νομοθεσίας και μέσω πρακτικών παραδειγμάτων επιχειρείται να γίνουν αντιληπτά, από τους συμμετέχοντες, αφενός ο ρόλος και οι υποχρεώσεις των υπόχρεων προσώπων και αφετέρου οι μέθοδοι κανονιστικής συμμόρφωσής τους με τις επιταγές της νομοθεσίας για την πρόληψη και την καταστολή συναλλαγών ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Αναλυονται πλήρως όλες οι τελευταίες αλλαγές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας ΕΕ/2018/1673 και ο πρόσφατος ελληνικός Ν. 4816/2021 που την ενσωματώνει και τροποποιεί τον Ν. 4557/2018.

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

Ενότητες

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • Ορισμός βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
 • Βασικά αδικήματα που αποτελούν την πηγή του βρώμικου χρήματος.
 • Σύντομη επισκόπηση του φαινομένου του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς μέχρι και σήμερα.
 • Στάδια του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Β. ΠΛΗΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 • 6η Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΕ/2018/1673 και ο πρόσφατος ελληνικός Ν. 4816/2021 που τροποποιεί τον Ν. 4557/2018 σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου.
 • Ευρωπαϊκός Κανονισμός ΕΕ/2018/1672 σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση.
 • Ευρωπαϊκός Κανονισμός ΕΕ/2018/1805 αναφορικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης περιουσιακών στοιχείων και εσόδων που προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα.
 • Μνημόνιο Συννενόησης και Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης και την εφαρμογή του νόμου περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών της Αλλοδαπής (Foreign Account Tax Compliance Act-FATCA), καθώς και Συμφωνία Αρμοδίων Αρχών και διατάξεις εφαρμογής του Ν. 4493/2017.
 • Πολυμερής συμφωνία ανταλλαγής χρηματοπιστωτικών πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς (Common Reporting Standards-CRS) Ν. 4378/2016 και Ν. 4428/2016.

Γ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

 • Ορισμός του συνόλου των χρήσιμων εννοιών που απαντώνται στην νομοθεσία για το ξέπλυμα χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
 • Παρουσίαση και πρακτική εφαρμογή (μέσω παραδειγμάτων) των υποχρεώσεων και των αρχών που θα πρέπει να εφαρμόζουν τα υπόχρεα πρόσωπα και οι επιχειρήσεις για την συμμόρφωση τους. Συγκεκριμένα θα εξεταστεί η υποχρέωση δέουσας επιμέλειας (due diligence), η αρχή γνώρισε τον πελάτη σου (KYC), η προσέγγιση και κατηγοριοποίηση πελατών με βάση τον κίνδυνο (risk-based approach), το οικονομικό και συναλλακτικό προφίλ του πελάτη, ο πραγματικός δικαιούχος (beneficial owner), οι λογαριασμοί πλάγιας πρόσβασης (payable through accounts), τα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα (Political Exposed Persons/PEP), η παρακολούθηση συναλλαγών, η υποχρέωση αναφοράς ύποπτης ή/και ασυνήθιστης συναλλαγής (STR/SAR) και η υποχρέωση τήρησης αρχείων.

Δ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ Ή ΑΝΑΦΟΡΑΣ

 • Ενδεικτικές τυπολογίες ύποπτων ή ασυνηθών συναλλαγών που κατά καιρούς δημοσιεύονται από εποπτικούς φορείς και διεθνείς Οργανισμούς.
 • Νέες μέθοδοι και τεχνικές που χρησιμοποιούνται ως μέσα για ξέπλυμα χρήματος (π.χ. ψηφιακά εικονικά νομίσματα, προπληρωμένες κάρτες, ψηφιακά πορτοφόλια κ.λπ.)

Ε. ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

 • Εισαγωγή στην έννοια του αδικήματος της φοροδιαφυγής.
 • Φορολογικοί παράδεισοι.
 • Τυπολογίες φοροδιαφυγής.
 • Οι προβλεπόμενες από την εθνική νομοθεσία κυρώσεις για το αδίκημα της φοροδιαφυγής.
 • Ο ρόλος της FATCA και των κοινών προτύπων αναφοράς (CRS) στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

ΣΤ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ (EMBARGO / RESTRICTIVE MEASURES)

 • Περιπτώσεις-τυπολογία συναλλαγών που κινούνται στα όρια των περιοριστικών μέτρων και των απαγορεύσεων καθώς και ο τρόπος χειρισμού τους.

Ζ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • Διαδικασία διενέργειας Ελέγχου.
 • Είδη Ελεγκτών.
 • Εκπαίδευση και προετοιμασία των υπόχρεων προσώπων και επιχειρήσεων σε περίπτωση Ελέγχου.
 • Συνεργασία μεταξύ των κρατών και των Αρχών για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (Financial Intelligence Units – FIUs).

Η. ΚΥΡΩΣΕΙΣ

 • Ποινικές, Διοικητικές κ.λπ. κυρώσεις για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί πρόληψης και καταστολής ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Θ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 • Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την συμμόρφωση των υπόχρεων προσώπων και επιχειρήσεων με την νομοθεσία περί πρόληψης και καταστολής ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
 • Πιστοποίηση συμμόρφωσης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Στελέχη και Υπαλλήλους που απασχολούνται στις μονάδες κανονιστικής Συμμόρφωσης / AML, Εσωτερικής Επιθεώρησης, Διαχείρισης Κινδύνων καθώς και στο δίκτυο Καταστημάτων, ιδιαίτερα στο Προσωπικό που έρχεται σε άμεση επαφή με Πελάτες (front liners):

 • Πιστωτικών Ιδρυμάτων
 • Ασφαλιστικών επιχειρήσεων
 • Εταιρειών παροχής Επενδυτικών Υπηρεσίων, Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Διαχείρισης αμοιβαίων Κεφαλαίων
 • Επιχειρήσεων, Οργανισμών και άλλων Φορέων τυχερών παιγνίων
 • Εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο
 • Επιχειρήσεων Εξόρυξης, Παραγωγής και εμπορίας πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων, μετάλλων, μαργαριταριών και κοραλλιών
 • Επιχειρήσεων εμπορίας παλαιών αντικειμένων αξίας (αντίκες), αρχαιοτήτων, μεταλλίων, παλαιών γραμματοσήμων και νομισμάτων και λοιπών συλλεκτικών ειδών αξίας
 • Καζίνο

Επιπλέον, απευθύνεται σε:

 • Δικηγόρους
 • Συμβολαιογράφους
 • Ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές
 • Ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές-φοροτεχνικούς
 • Μεσίτες ακινήτων
 • Κοσμηματοπώλες & ωρολογοποιούς
 • Εμπόρους ή μεσάζοντες έργων τέχνης (π.χ. οίκοι δημοπρασιών)
 • Εμπόρους, κατασκευαστές ή παραγωγούς μουσικών οργάνων
 • Εμπόρους επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ελικοπτέρων, αεροσκαφών και σκαφών αναψυχής γενικά
 • Παραγωγούς και εμπόρους ταπήτων και χαλιών, ειδών γουνοποιίας, δερμάτινων ειδών και ενδυμάτων γενικά

Τέλος, απευθύνεται σε ερευνητές επί των οικονομικών εγκλημάτων αλλά και ιδιώτες, που επιθυμούν να επιμορφωθούν σχετικά με την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

 

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Μετά την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν και να κατανοούν:

 • Όλες τις τελευταίες αλλαγές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας ΕΕ/2018/1673 και του πρόσφατου ελληνικού Ν. 4816/2021.
 • Τις βασικές έννοιες και τα στάδια του ξεπλύματος χρήματος.
 • Τις υποχρεώσεις πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
 • Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
 • Τα «Υπόχρεα Πρόσωπα», τις υποχρεώσεις «Δέουσας Επιμέλειας», «Common Reporting Standards (CRS)», «Γνώρισε τον Πελάτη σου (KYC)» και την κατηγοριοποίηση των πελατών με βάση τον κίνδυνο κ.λπ.
 • Τους διεθνείς οργανισμούς και φορείς που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος με τις προτάσεις, τις συστάσεις και τις μελέτες τους.
 • Τα χαρακτηριστικά συναλλαγών που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης ή/ και αναφοράς, έχοντας σαν βάση αρκετά μεγάλο αριθμό ενδεικτικών τυπολογιών ύποπτων ή ασυνηθών συναλλαγών, που κατά καιρούς έχουν δημοσιευτεί δημοσιεύονται από εποπτικούς φορείς και διεθνείς οργανισμούς, και τον τρόπο χειρισμού αυτών.
 • Τον τρόπο χειρισμού των συναλλαγών που κινούνται στα όρια των περιοριστικών μέτρων και των απαγορεύσεων μέσω παραδειγμάτων από τη διεθνή και την ελληνική πραγματικότητα,
 • Πώς πρέπει να προετοιμαστούν ώστε να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και να είναι έτοιμοι σε ενδεχόμενο έλεγχο από εποπτικό φορέα ή εξωτερικούς Ελεγκτές.

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Οι Σημειώσεις του Σεμιναρίου “Διαχείριση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ”
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Εργαλείο Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Έργων
 • Εργαλείο για την Παρακολούθηση του Προϋπολογισμού και της Ταμειακής Ροής των Έργων
 • Εργαλείο Αξιολόγησης Προτάσεων
 • Ένα έτος δωρεάν υποστήριξη σε θέματα του σεμιναρίου

Ιωάννης Σαρακηνός

Ιωάννης Σαρακηνός

Ο Ιωάννης Σαρακηνός είναι Δικηγόρος Αθηνών, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, διορισμένος στον Άρειο Πάγο, επικεφαλής του δικηγορικού γραφείου Sarakinos Law που εδρεύει στο Κολωνάκι της Αθήνας. Είναι κάτοχος δύο πτυχίων νομικής (LL.B.) και ενός μεταπτυχιακού τίτλου (LL.M.) στο χρηματοοικονομικό και τραπεζικό δίκαιο από το London School of Economics & Political Science, όπου και απέκτησε στέρεο ακαδημαϊκό υπόβαθρο στο οικονομικό έγκλημα. Έκτοτε ασχολείται ενδελεχώς και εξειδικεύεται στις δημόσιες συμβάσεις, στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων και στο οικονομικό έγκλημα, διατελώντας, επί σειρά ετών, νομικός σύμβουλος εταιρειών, ΝΠΔΔ αλλά και φυσικών προσώπων, εκπροσωπώντας τους, δικαστικά και εξωδικαστικά, και παραθέτοντας εισηγήσεις επί των εν λόγω αντικειμένων. Από το 2015 υπήρξε ενεργός συνεργάτης της Παγκόσμιας Τράπεζας στο ετήσιο ενημερωτικό για το "Επιχειρείν στην Ελλάδα".
Live Online Training
Έναρξη: 13/04/2022 9:30 πμ
Λήξη: 14/04/2022 12:45 μμ
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία APTraining και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 500 €

Για συμμετοχή σε online σεμινάριο παρέχεται έκπτωση 25%

Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Επιδότηση

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία υποβολής αίτησης υπαγωγής στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ: 07-04-2022

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας

Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία APTraining και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 500 €

Για συμμετοχή σε online σεμινάριο παρέχεται έκπτωση 25%

Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies

Μετάβαση στο περιεχόμενο