Συστήματα Διαχείρισης για Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων

Το πρότυπο ISO 17025 χρησιμοποιείται για τη δημιουργία, οργάνωση και διαπίστευση εργαστηρίων μετρήσεων, δοκιμών και διακριβώσεων.

Διαπίστευση ενός εργαστηρίου από έναν ανεξάρτητο επίσημο φορέα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025 σημαίνει ότι το εργαστήριο έχει τις τεχνικές και διοικητικές ικανότητες να διεξάγει συγκεκριμένες δοκιμές, μετρήσεις και διακριβώσεις σύμφωνα με συγκεκριμένες πρότυπες ή ενδοεργαστηριακές (in house) μεθόδους, με συγκεκριμένο εξοπλισμό και εντός συγκεκριμένων και δηλωμένων ορίων ακρίβειας.

Η διαπίστευση ενός εργαστηρίου αποτελεί την επίσημη αναγνώριση της τεχνικής επάρκειας και της αξιοπιστίας του, χαρακτηριστικά ιδιαίτερα σημαντικά για τη διεξαγωγή δοκιμών που σχετίζονται με δημόσιες και ιδιωτικές κατασκευές, με τη λειτουργία Εργαστηρίων Βιομηχανικών Επιχειρήσεων, Αναλυτικών Εργαστηρίων Τροφίμων, καθώς και Μικροβιολογικών και Κλινικών Εργαστηρίων.
Το πρότυπο ISO 17025 που καλύπτει το Quality Management και το Technical Management βοηθά τα εργαστήρια να παράγουν έγκυρα αποτελέσματα και επιπλέον προσδίδει αυξημένο κύρος λόγω της διαπίστευσης από το ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης).

Απαραίτητη προϋπόθεση για να διαπιστευτεί ένα εργαστήριο, είναι να έχει ένα τεκμηριωμένο σύστημα ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 17025.


Τα οφέλη από την εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος είναι:

 • Αύξηση του κύρους του εργαστηρίου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Έγκυρα αποτελέσματα, τα οποία μπορεί ο πελάτης - εσωτερικός και εξωτερικός - να εμπιστευθεί
 • Καλύτερη οργάνωση του εργαστηρίου
 • Αναγνώριση της ικανότητας του προσωπικού
 • Αναγνώριση των δυνατοτήτων του εξοπλισμού του εργαστηρίου
 • Διερεύνηση των δυνατοτήτων βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών

Η εταιρεία μας έχει σχεδιάσει ένα αναλυτικό και εύχρηστο βοήθημα που οδηγεί βήμα – βήμα στη διαπίστευση κατά το Πρότυπο ISO 17025. (Δείτε περισσότερα εδώ)

Μπορεί επίσης να υποστηρίξει το Σχεδιασμό και την Εφαρμογή του Συστήματος κατά ISO 17025 όπως περιγράφεται παρακάτω:

Υποστήριξη Εφαρμογής Συστήματος κατά ISO 17025

Σε συνεργασία με τα στελέχη της εταιρείας σας υλοποιούμε τη συγγραφή του Quality Manual, των διαδικασιών, των οδηγιών, των μετρήσεων αβεβαιότητας και της Οργάνωσης των Αρχείων. Η υποστήριξη οδηγεί σε Διαπίστευση από το ΕΣΥΔ.

Το κόστος αυτής της υπηρεσίας προσδιορίζεται από το πλήθος των δοκιμών και η εταιρεία μας έχει επιτύχει σημαντική μείωσή του λόγω της υπάρχουσας εμπειρίας και της δυνατότητας τηλεσυνεργασίας μέσω εργαλείων που έχει αναπτύξει.

Παρέχεται επίσης δωρεάν από την εταιρεία μας η Ηλεκτρονική Διαχείριση όλων των εγγράφων και αρχείων ώστε το Σύστημα να είναι λιτό και αποδοτικό.

Παρακάτω παρατίθενται οι τομείς που καλύπτονται κατά την εγκατάσταση ενός Συστήματος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025:

 

ΤΟΜΕΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Ανεξαρτησία, αμεροληψία, ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα Εφαρμογή Διαδικασιών για τη διασφάλιση των διενεργούμενων εξετάσεων και δοκιμών από εξωτερικούς παράγοντες, καθώς και διασφάλιση αμερόληπτου τρόπου διενέργειάς τους. Εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια των δοκιμών.
Διαχείριση και οργάνωση Καθορισμός ευθυνών και αρμοδιοτήτων τεχνικού υπευθύνου εργαστηρίου, επιβλεπόντων και γενικότερα προσωπικού.
Προσωπικό Επάρκεια μόνιμου έμπειρου προσωπικού, με κατάλληλα προσόντα, εγκατάσταση τεκμηριωμένου συστήματος κατάρτισης προσωπικού. Εκπαίδευση προσωπικού στα ανατιθέμενα αντικείμενα εργασίας.
Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Καταλληλότητα περιβάλλοντος για τη διενέργεια δοκιμών, εισαγωγή κανόνων πρόσβασης και προστασίας εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Καθορισμός αρχείων εξοπλισμού, οδηγίες προληπτικής συντήρησης εξοπλισμού, πρόγραμμα διακρίβωσης εξοπλισμού και υλικών αναφοράς, διαδικασίες για χειρισμό ελαττωματικού εξοπλισμού.
Διαδικασίες και μέθοδοι εργασίας Ορισμός οδηγιών χρήσης και λειτουργίας εξοπλισμού, μέθοδοι και τεχνικές προδιαγραφές δοκιμών και χειρισμού δοκιμίων. Τεκμηρίωση μη προτύπων μεθόδων και διαδικασιών δοκιμών. Διασφάλιση τεχνικών ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων.
Καθορισμός Σφαλμάτων λόγω Συνθηκών Διαδικασίες για την περιγραφή της μεθοδολογίας καθορισμού του σφάλματος, που υπεισέρχεται στις δοκιμές, λόγω των περιβαλλοντικών συνθηκών.
Εκθέσεις δοκιμών Δημιουργία μεθοδολογίας σύνταξης εκθέσεων αποτελεσμάτων δοκιμών. Καθορισμός περιεχομένων εκθέσεων και διαδικασία διορθώσεων ή προσθηκών στις εκθέσεις.
Αρχεία Καθορισμός περιεχομένων και μεθόδου αρχειοθέτησης των αρχείων, που να επιτρέπει την επανάληψη των δοκιμών. Τρόπος φύλαξης των αρχείων.
Χειρισμός δειγμάτων και αντικειμένων προς δοκιμή Μονοσήμαντη ταυτοποίηση των προς δοκιμή ή διακρίβωση δειγμάτων και αντικειμένων, εισαγωγή διαδικασιών για την αποφυγή αλλοιώσεων ελεγχόμενων δειγμάτων ή αντικειμένων και για την ελεγχόμενη αποθήκευση δειγμάτων.
Υπεργολαβία Διασφάλιση και απόδειξη της ικανότητας του υπεργολάβου να εκτελέσει ικανοποιητικά την ανατιθέμενη εργασία, τήρηση καταλόγου υπεργολάβων.
Συνεργασία Καθορισμός τρόπου συνεργασίας του εργαστηρίου με τους πελάτες του, με τους φορείς χορήγησης της διαπίστευσης, καθώς και με άλλα εργαστήρια, που εκπονούν πρότυπα και κανονισμούς για την ανταλλαγή πληροφοριών.

 

 

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

   

  scroll

  Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

  Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
  Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

  Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies