Συστηματικός σχεδιασμός στη Στρατηγική Marketing
Άρθρα

Συστηματικός σχεδιασμός στη Στρατηγική Marketing

Για κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε μια ανταγωνιστική αγορά, και ειδικά σε συνθήκες που μεταβάλλονται γρήγορα, είναι απαραίτητο το Τμήμα MARKETING να σχεδιάσει με συστηματικό τρόπο μια αποτελεσματική ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ξεκινώντας από την μελέτη του περιβάλλοντος και καταλήγοντας στον τελικό καθορισμό του Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος και του Marketing Mix που θα ακολουθηθεί.
Δείτε παρακάτω εν συντομία το συνολικό δομημένο πλαίσιο χάραξης μιας αποτελεσματικής στρατηγικής Marketing.
1. Αρχικά γίνεται μια ενδελεχής Ανάλυση του Περιβάλλοντος με βάση Πολιτικές, Οικονομικές, Κοινωνικές, Πολιτιστικές, Τεχνολογικές, Περιβαλλοντικές και Νομικές παραμέτρους που αφορούν στην αγορά όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση
2. Από την παραπάνω Ανάλυση Περιβάλλοντος, απομονώνονται όλα όσα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν είτε ως Ευκαιρίες είτε ως Απειλές για την Επιχείρηση (Opportunities-Threats)
3. Στη συνέχεια, με βάση την Ανάλυση Περιβάλλοντος, επικεντρώνουμε στην 5-Forces Analysis, δηλαδή στην μελέτη των χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης αγοράς μας, που αφορούν σε: Μέγεθος υπάρχοντος Ανταγωνισμού, ενδεχόμενους Νέους Ανταγωνιστές, Υποκατάστατα Προϊόντα, Διαπραγματευτική Δύναμη Καταναλωτών, Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
4. Με βάση τα Opportunities-Threats και την 5-Forces Analysis, και χρησιμοποιώντας ποσοτικοποίηση σε συγκεκριμένους δείκτες, αξιολογούμε την συνολική Ελκυστικότητα της Αγοράς (Market Attractiveness) η οποία λαμβάνει έναν τελικό βαθμό
5. Με βάση πάλι τα Opportunities-Threats και την 5-Forces Analysis, εντοπίζουμε τα βασικά Οφέλη (Customer Benefits) που προσλαμβάνει ο Πελάτης από τη χρήση των προϊόντων-υπηρεσιών μας, ενώ καθορίζεται ταυτόχρονα και η Διαδικασία Απόφασης του πελάτη
6. Η ανάλυση των ξεχωριστών Strengths & Weaknesses μαζί με την ποσοτικοποίηση της σημαντικότητας και του βαθμού επίδοσης των αντίστοιχων χαρακτηριστικών, μας δίνουν το συνολικό βαθμό Εταιρικής Αποτελεσματικότητας (Business Strength)
7. Οι βαθμοί για το Business Strength και το Market Attractiveness τοποθετούνται στον πίνακα GE Matrix, και το σημείο τομής υποδεικνύει την προτεινόμενη Ανταγωνιστική Στρατηγική. Η Ανταγωνιστική Στρατηγική περιγράφει τον βέλτιστο τρόπο που μπορούμε να αξιοποιήσουμε τους πόρους της εταιρείας για να επιτύχουμε τους στρατηγικούς της στόχους
8. Από την μελέτη των δημογραφικών παραμέτρων της Ανάλυσης Περιβάλλοντος, καθώς και από τα Customer Benefits, μπορούμε να καθορίσουμε την Τμηματοποίηση και Στόχευση (Segmentation & Targeting) δηλαδή τις παραμέτρους με βάση τις οποίες θα τμηματοποιήσουμε την αγορά, καθώς και την τελική επιλογή των Τμημάτων στα οποία θα στοχεύσουμε.
9. Ο συνδυασμός Strengths & Weaknesses, Customer Benefits, και Segmentation & Targeting, σε συνάρτηση με την Ανταγωνιστική Στρατηγική μάς δίνουν τον αναλυτικό ποσοτικοποιημένο πίνακα Διαφοροποίησης και Τοποθέτησης (Differentiation & Positioning), δηλαδή τις επιμέρους Παραμέτρους στη βάση των οποίων θα Διαφοροποιηθούμε αποτελεσματικά σε σχέση τον Ανταγωνισμό. Αυτό συνιστά το Ανταγωνιστικό μας Πλεονέκτημα
10. Στη βάση όλων των προηγούμενων σχεδιάζουμε αναλυτικά το Marketing Mix της Εταιρείας (τα 4 Ps, Product, Price, Place, Promotion, ΣΥΝ τα 2 Ps, People, Processes, που αφορούν τους ανθρώπους και τη διαδικασία υλοποίησης του Marketing Plan), που εξειδικεύεται περαιτέρω ανάλογα με το στάδιο του Product Life Cycle στο οποίο βρίσκεται το κάθε Προϊόν μας.
Ακολουθώντας την παραπάνω συστηματική μεθοδολογία Strategic Marketing βήμα προς βήμα, καταλήγουμε σε ένα τελικό Σχέδιο Δράσης Marketing που λαμβάνει υπόψιν όλες τις παραμέτρους της αγοράς καθώς και τα δικά μας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και μπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Εταιρείας.
  • Share

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies