Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Budgeting - Σύνταξη & Παρακολούθηση Προϋπολογισμού - Θεσσαλονίκη
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Budgeting - Σύνταξη & Παρακολούθηση Προϋπολογισμού - Θεσσαλονίκη
Budgeting - Σύνταξη & Παρακολούθηση Προϋπολογισμού - Θεσσαλονίκη

Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται τα βήματα κατάρτισης ενός αξιόπιστου Προϋπολογισμού, που περιλαμβάνουν: Την στοχοθέτηση των Πωλήσεων με τη χρήση μοντέλων Πρόβλεψης, τον Οικονομικό Σχεδιασμό προκειμένου η Επιχείρηση να έχει το απαιτούμενο για την ανάπτυξη της Κεφάλαιο Κίνησης και την εκτίμηση των Εξόδων παράλληλα με τον σχεδιασμό μείωσης Δαπανών, με χρήση Εργαλείων και Τεχνικών όπως η Value Analysis, το Ολικό Κόστος Προμηθειών και Σύγχρονα Εργαλεία Αριστοποίησης των Αποθεμάτων.

Επίσης, παρουσιάζεται ο τρόπος υπολογισμού των προβλεπόμενων Χρηματοοικονομικών Ροών (Cash Flow) και των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και επιπλέον ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Αναφορών, που δίνεται στους συμμετέχοντες, ώστε να παρακολουθούνται οι Αποκλίσεις, να αναλύονται τα Αίτια και να σχεδιάζονται οι διορθωτικές Ενέργειες.

Παραδείγματα ασκήσεων ετοιμασίας Ταμειακού Προγραμματισμού και τα αποτελέσματα της Εφαρμογής Εργαλείου για την Ανάλυση των Αποκλίσεων που ονομάζεται Flexible Budget μπορείτε να δείτε εδώ.

Οι συμμετέχοντες - Οικονομικά αλλά και μη Οικονομικά Στελέχη - θα επεξεργασθούν Δεδομένα, ώστε να ετοιμασθεί ο Προϋπολογισμός μιας Επιχείρησης με τη μεγαλύτερη δυνατή τεκμηρίωση και ακρίβεια, καταγράφοντας αναλυτικά όλες τις πηγές πληροφοριών που θα απαιτηθούν και τον τρόπο άντλησής τους.

Χρησιμοποιώντας μια Ολοκληρωμένη Εφαρμογή σε Excel που συνδέει αυτόματα όλες τις φόρμες Εσόδων – Εξόδων με τον τρόπο Πληρωμής ανά Κατηγορία και Τμήμα, προκύπτει αφ' ενός ο Προϋπολογισμός ανά Τμήμα, αφ´ ετέρου ο Συνολικός Ταμειακός Προγραμματισμός της Επιχείρησης.

Επίσης στους συμμετέχοντες δίνονται και Excel Pivot Tables με τα οποία μπορεί να καταρτιστεί Προϋπολογισμός ανά Προϊόν και Πωλητή.

Δίνεται ιδιαίτερο βάρος στις προβλέψεις των Πωλήσεων, στην Μείωση Εξόδων, στις Ταμειακές Ροές, στο Κεφάλαιο Κίνησης και στις μηνιαίες Αναλύσεις Αποκλίσεων με κατάλληλες Αναφορές και τα Εργαλεία με τα οποία θα επεξεργαστούμε όλα τα ανωτέρω.

Σημαντική προστιθέμενη αξία στο Σεμινάριο αυτό είναι οτι συνδυάζεται με την μεθοδολογια μείωσης Κόστους και με Εργαλεία για την Βελτίωση των προβλέψεων.


ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

Σε ποιους απευθύνεται
 • Διευθ. Συμβούλους και Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων

 • Γεν. Διευθυντές Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 • Οικονομική Διεύθυνση

 • Διευθυντές Διευθύνσεων

 • Στελέχη εμπλεκόμενα στον Σχεδιασμό του Προϋπολογισμού

Ενότητες Σεμιναρίου
A. ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ BUDGETING
Βήματα, Μεθοδολογία Σύνδεσης με τον Επιχειρηματικό Σχεδιασμό.

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΗ / ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ανά κατηγορία Προϊόντος, Κανάλι, Πωλητή και Business Unit. Χρήση μοντέλων Πρόβλεψης. Αξιολόγηση και επιλογή του καταλληλότερου μοντέλου. Οικονομικός Προγραμματισμός, Εκτίμηση απαιτουμένου Κεφαλαίου Κίνησης με βάση τον τρόπο είσπραξης απαιτήσεων, πληρωμής Προμηθευτών και την εκτίμηση του ύψους Πωλήσεων.

Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
Διοικητικά Έξοδα, Έξοδα Παραγωγής, Διανομής, Πωλήσεων, Marketing και Χρηματοοικονομικών (Ειδικές φόρμες σε Excel συνδεδεμένες μεταξύ τους). Σχεδιασμός μείωσης Δαπανών με Εφαρμογές ABC Analysis & Αξιόπιστες Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μείωσης Κόστους, όπως Value Analysis, Προσέγγιση Ολικού Κόστους, Αριστοποίηση Αποθεμάτων κλπ.

Δ. ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (CASH FLOW)
Προγραμματισμός Ταμειακής Ροής, Υπολογισμός Κεφαλαίου Κίνησης (Ειδικό Εργαλείο).

Ε. Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Αξιολόγηση Επενδύσεων – Παρακολούθηση.

ΣΤ. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εναλλακτικά σενάρια (Ανάλυση ευαισθησίας, Υπολογισμός Break Even Point).

Ζ. ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Ισολογισμός, Ανάλυση Αποτελεσμάτων και Ταμειακής Ροής. Παρουσιάζεται αντίστοιχη Εφαρμογή.

Η. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
H εφαρμογή Flexible Budget που διαχωρίζει τις αποκλίσεις σε αυτές που οφείλονται αποκλειστικά στην διαφοροποίηση των πωλήσεων και σε αυτές που οφείλονται σε άλλα αίτια.

Θ. Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
Για τη μείωση του κόστους, την αύξηση της κερδοφορίας, την εκχώρηση δικαιοδοσιών στα στελέχη και τον σχεδιασμό & την παρακολούθηση Δράσεων Βελτίωσης.

Οι συμμετέχοντες επεξεργάζονται πρακτικές Ασκήσεις για την εμπέδωση των Εργαλείων και των Μεθόδων.
Πώς θα ωφεληθούν οι Συμμετέχοντες
 • Θα έχουν στη διάθεσή τους όλες τις απαιτούμενες Φόρμες και Εργαλεία ξεκινώντας από τα μοντέλα πρόβλεψης Πωλήσεων, την Ομαδοποίηση των προϊόντων και την κατανομή τους ανά κωδικό, ώστε να συντάξουν με πληρότητα τον προϋπολογισμό των Πωλήσεων, καθώς και των Εξόδων, για όλες τις λειτουργίες της Επιχείρησης.
 • Θα εξοικειωθούν με τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων για την ανάλυση της αγοράς, προκειμένου να εκτιμούν με αξιοπιστία τις πωλήσεις.
 • Θα έχουν στη διάθεση τους σύγχρονα μοντέλα πρόβλεψης ζήτησης για την υποβοήθηση της εκτίμησης εξέλιξης της αγοράς και του ύψους των Πωλήσεων.
 • Θα είναι σε θέση να κτίζουν Προϋπολογισμό Πωλήσεων ανά Προϊόν, Πωλητή και Κανάλι, έτσι ώστε να εντοπίζονται περιοχές αυξημένου κόστους ή υψηλής κερδοφορίας και να λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα.
 • Θα εφαρμόσουν στις Πρακτικές Ασκήσεις, Εργαλεία Ανάλυσης του Ανταγωνισμού και των Προμηθευτών, προκειμένου να αποφασιστούν στρατηγικές κινήσεις στην Εμπορική τους Πολιτική.
 • Σε κάθε κατηγορία δαπανών θα εφαρμόσουν εξειδικευμένα Εργαλεία μείωσης Κόστους (ABC Analysis, Προσέγγιση Ολικού Κόστους, Value Analysis, Inventory Optimization κλπ).
 • Θα ασκηθούν στη χρήση Εργαλείων για την Ανάλυση Νεκρού Σημείου, την Ανάλυση Ευαισθησίας, καθώς και τον Ταμειακό Προγραμματισμό και την απαιτούμενη χρηματοδότηση.
 • Θα εξασκηθούν σε Εργαλεία για να σχεδιάζουν και να παρακολουθούν βελτιωτικές Ενέργειες που θα συνοδεύουν τον Προϋπολογισμό.
 • Θα έχουν στην διάθεσή τους ολοκληρωμένο Σύστημα Μηνιαίων Αναφορών και Δεικτών για την παρακολούθηση των αποκλίσεων.
Εισηγητές Σεμιναρίου
Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε πληθώρα Έργων Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics (και ιδιαιτέρως των Αποθεμάτων),Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων.
Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, απόφοιτος Ε.Μ.Π., διδάκτωρ από το University of Birmingham (U.K.), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ από το πανεπιστήμιο Strathclyde (U.K.) εξειδικευμένος στο σχεδιασμό και μοντελοποίηση συστημάτων παραγωγής, συναρμολόγησης και Logistics με 15-ετή σχεδιαστική, διευθυντική και συμβουλευτική εμπειρία στο χώρο της διεθνούς Αυτοκινητοβιομηχανίας (Inbound and In-plant Material Flow Operations and Engineering Manager, Jaguar S-type launch, Castle Bromwich), Σύμβουλος προσομοίωσης νέου εργοστασίου Aston-Martin στο Geydon, Παν-ευρωπαϊκός Διευθυντής Σχεδιασμού και Εφαρμογής Συστημάτων Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Visteon Automotive), αλλά και στο χώρο FMCG στην Ελλάδα. Διαθέτει μακρά εμπειρία στην Εφαρμογή ολοκληρωμένων Συστημάτων λογισμικού ERP, WMS και CRM.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2019

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο "Budgeting - Σύνταξη και Παρακολούθηση Προϋπολογισμού"

 • Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή

 • Ολοκληρωμένο Σύστημα για το σχεδιασμό, την ετοιμασία και την παρακολούθηση των αποκλίσεων του Προϋπολογισμού Μοντέλα Πρόβλεψης Ζήτησης

 • Εργαλεία Ταμειακού Προγραμματισμού (Cash Flow), κατάστασης Ταμειακών Ροών, Πρόβλεψης Ισολογισμού βάσει Προϋπολογισμού, Flexible Budget. Δείτε περισσότερα για τα εργαλεία του σεμιναρίου εδώ.

 • Πρωτότυπη Εφαρμογή σε Excel για τον υπολογισμό του Κεφαλαίου Κίνησης που είναι απαραίτητο για τον Οικονομικό Σχεδιασμό (Financial Planning)

 • Δωρεάν για ένα έτος συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα σχετικά με το σεμινάριο μέσω της ιστοσελίδας μας & αξιοποίηση των σχετικών Εργαλείων

Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     

Πατήστε προσθήκη στο καλάθι για να παραγείλετε το επιθυμητό υλικό σεμιναρίου.


Παραγγελία Υλικού Σεμιναρίου
Όνομα ΤΙΜΗ Επιλογή Υλικού
Πλήρες Πακέτο Σεμιναρίου {Budgeting} (Ελληνική Έκδοση) 180 € Προσθήκη στο Καλάθι
Στο πακέτο περιλαμβάνονται: 
 
 • Εγχειρίδιο "Budgeting - Σύνταξη και Παρακολούθηση Προϋπολογισμού"

 • Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή

 • Ολοκληρωμένο Σύστημα για το σχεδιασμό, την ετοιμασία και την παρακολούθηση των αποκλίσεων του Προϋπολογισμού Μοντέλα Πρόβλεψης Ζήτησης

 • Εργαλεία Ταμειακού Προγραμματισμού (Cash Flow), κατάστασης Ταμειακών Ροών, Πρόβλεψης Ισολογισμού βάσει Προϋπολογισμού, Flexible Budget. Δείτε περισσότερα για τα εργαλεία του σεμιναρίου εδώ.

 • Πρωτότυπη Εφαρμογή σε Excel για τον υπολογισμό του Κεφαλαίου Κίνησης που είναι απαραίτητο για τον Οικονομικό Σχεδιασμό (Financial Planning)

 • Δωρεάν για ένα έτος συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα σχετικά με το σεμινάριο μέσω της ιστοσελίδας μας & αξιοποίηση των σχετικών Εργαλείων

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων