Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Νέος Αναπτυξιακός Νόμος - Γενικά Επενδυτικά Σχέδια
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΕπιδοτούμενα > Νέος Αναπτυξιακός Νόμος - Γενικά Επενδυτικά Σχέδια

Η AQS, η οποία διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη σύνταξη προτάσεων Αναπτυξιακού Νόμου και Προγραμμάτων Χρηματοδότησης, αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας την όλη διαδικασία υποβολής του φακέλου στον εκάστοτε αρμόδιο φορέα και να υποστηρίζει την επιχείρησή σας, κατά την διαδικασία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Στις 9/8/2010 το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 23 Αυγούστου 2010, το σχέδιο νόμου «Χορήγηση ενισχύσεων σε ιδιωτικές επενδύσεις για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και την περιφερειακή σύγκλιση και άλλες»

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος δίνει έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επενδύσεων, προωθώντας ένα νέο επιχειρηματικό πρότυπο το οποίο βασίζεται στην ανταγωνιστικότητα, την ποιότητα, την εξωστρέφεια, την καινοτομία, την παραγωγική αναδιάρθρωση, την πράσινη επιχειρηματικότητα και την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για την προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης στη χώρα.

Επιπλέον, ο νέος Νόμος εισάγει πρωτοποριακές για τα ελληνικά δεδομένα διαδικασίες ελέγχου, οι οποίες υπηρετούν τη διαφάνεια σε όλα τα στάδια και προάγουν την αξιοπιστία στην αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων.

Δυνατότητα υποβολής προτάσεων έχουν όλοι σχεδόν οι κλάδοι, με εξαίρεση δραστηριότητες που απαγορεύονται από την κοινοτική νομοθεσία, συγκεκριμένοι κλάδοι υπηρεσιών, καθώς και δραστηριότητες που αφορούν στην παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών.

Επιπλέον, προβλέπεται η υποβολή επενδυτικών σχεδίων με ειδικά καθεστώτα για:

α) επιχειρηματικά σχέδια διάσωσης και αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων,
β) έκτακτες και στοχευμένες περιφερειακές και τομεακές ενισχύσεις,
γ) ενισχύσεις προς νεοϊδρυθείσες πολύ μικρές και μικρές καινοτόμες και υψηλής τεχνολογίας επιχειρήσεις, καθώς και ενισχύσεις για καινοτόμο διεργασία και οργανωτική καινοτομία στον τομέα των υπηρεσιών,
δ) ειδικές ρυθμίσεις για επενδυτικά σχέδια σε Ζώνες Καινοτομίας, Επιχειρηματικά και Τεχνολογικά Πάρκα και
ε) ειδικές ρυθμίσεις για μεγάλες επενδύσεις.

Σημειώνεται ότι επιλέξιμοι δεν είναι οι τομείς των κατασκευών, του εμπορίου, της εκπαίδευσης και της υγείας.

Τα Επιλέξιμα Επενδυτικά Σχέδια πρέπει να αφορούν:
α) τη δημιουργία νέας μονάδας,
β) την επέκταση υπάρχουσας μονάδας,
γ) τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας προς νέα, πρόσθετα προϊόντα,
δ) τη θεμελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία υπάρχουσας μονάδας.

Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και τον Νομό στον οποίο υλοποιείται. Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 15%-50%, ενώ η ίδια συμμετοχή δε μπορεί να είναι κατώτερη του 25%.

Ο ελάχιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός για Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις είναι 200.000€, για Μικρές Επιχειρήσεις 300.000€, για Μεσαίες Επιχειρήσεις 500.000€ ενώ για Μεγάλες Επιχειρήσεις 1.000.000€.

Τα είδη ενίσχυσης αφορούν σε:

  1. Φορολογική Απαλλαγή
  2. Επιχορήγηση Κεφαλαίου
  3. Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης
  4. Επιχορήγηση Χρεολυσίου Μακροπρόθεσμου Δανείου και
  5. Επιδότηση Κόστους Δημιουργούμενης Απασχόλησης

Όλες οι παραπάνω μορφές ενισχύσεων μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά, πλην της Φορολογικής απαλλαγής και του Κόστους Δημιουργούμενης Απασχόλησης, τα οποία παρέχονται πάντα μεμονωμένα.

Η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και υπαγωγής αιτήσεων επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του παρόντος νόμου διενεργείται δύο φορές ετησίως, εντός δύο εξαμηνιαίων περιόδων. Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται δύο φορές το χρόνο και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο κάθε έτους. Κατ’ εξαίρεση οι αιτήσεις ενίσχυσης με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής υποβάλλονται καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων