Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Λεπτομέρειες Διαχειριστικής Επάρκειας
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΥπηρεσίες > Υπηρεσίες Διαχειριστικής Επάρκειας > Λεπτομέρειες Διαχειριστικής Επάρκειας

Με βάση το Νόμο 3614/03.12.2007 και τις επακόλουθες εγκυκλίους – αποφάσεις όλοι οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί, φορείς ή επιχειρήσεις που είναι αρμόδιοι για την έναρξη ή / και υλοποίηση πράξεων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, προκειμένου να λάβουν χρηματοδότηση, θα πρέπει να αποδείξουν στις κατά περίπτωση Διαχειριστικές Αρχές την ικανότητά τους να διαχειρίζονται έργα δημοσίου χαρακτήρα.

Η επιβεβαίωση αυτή για την Μεταβατική Περίοδο δίνεται από τις οικίες Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχ/κών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ με βάση αίτηση – φάκελο που καταθέτουν σ’ αυτές οι Φορείς μετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Παράλληλα, ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) έχει εκδώσει το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008, «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα – Απαιτήσεις» και τους αντίστοιχους Οδηγούς Εφαρμογής ΕΛΟΤ 1431-1, 2 & 3 για κάθε κατηγορία έργων.

H Πιστοποίηση κατά τη Μεταβατική Περίοδο έχει από τη φύση της και σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΟΙΟ προσωρινό χαρακτήρα. Μετά τη λήξη της η πιστοποίηση κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση κατοχής Διαχειριστικής Επάρκειας από τους ανωτέρω φορείς και κατά συνέπεια την υπαγωγή τους σε προγράμματα του ΕΣΠΑ.

 

Νομοθετικό Πλαίσιο Διαχειριστικής Επάρκειας:

 
  • Ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007)
  • ΥΑ 1258/ΕΥΣ 281/11.01.08 (ΦΕΚ55 Β/18.01.2008) «Ρυθμίσεις για τη διαδικασία επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007-2013, μέχρι την έκδοση του ελληνικού προτύπου διοίκησης και διαχείρισης έργων (μεταβατική περίοδος)»
  • Εγκύκλιος ΥΠ.ΟΙ.Ο. 4670/ΕΥΣ 551/ 01.02.2008 : «Οδηγίες προς τις ΕΥΔ για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων περιόδου 2007 – 2013 για το διάστημα μέχρι την έναρξη εφαρμογής του Ελληνικού Προτύπου Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων (μεταβατική περίοδος)»
  • Επιστολή 44236 ΕΥΘΥ 479 / 29.09.2008 : «Συντονισμός Προσκλήσεων και Διευκρινήσεις για τη Διαχειριστική Επάρκεια κατά τη Μεταβατική Περίοδο – Ενημέρωση για τη Διαδικασία Ανάπτυξης του Ελληνικού Προτύπου για τη Διαχειριστική Επάρκεια Οργανισμών για την Υλοποίηση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα από τον ΕΛΟΤ».
  • ΑΠΟΦΑΣΗ 18703 ΕΥΘΥ 786 / 08.04.2009 «Απλοποίηση Των Διαδικασιών για τη Διαχειριστική Επάρκεια των Δικαιούχων κατά τη Μεταβατική Περίοδο».
 
Τις σημαντικότερες εγκυκλίους και λοιπά στοιχεία μπορείτε να βρείτε εδώ
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων