Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Budgeting & Reporting - Λευκωσία, Κύπρος
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Budgeting & Reporting - Λευκωσία, Κύπρος
Budgeting & Reporting - Λευκωσία, Κύπρος

Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζεται μια πλήρης Διαδικασία Budgeting και Management Reporting με σύγχρονες μεθοδολογίες και εργαλεία.
Ξεκινώντας από την εκτίμηση Εσόδων – Εξόδων ,καταλήγει στις απαιτούμενες Χρηματοοικονομικές ροές (Cash Flow) και στην πρόβλεψη των Οικονομικών Αποτελεσμάτων. Επιπλέον, παρουσιάζεται ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Αναφορών με το οποίο παρακολουθούνται οι αποκλίσεις, αναλύονται τα αίτια των αποκλίσεων και σχεδιάζονται διορθωτικές ενέργειες.
Το Management Reporting έκτός άπό την ανάλυση των αποκλίσεων περιλαμβάνει τις απαιτούμενες αναφορές στις Εσωτερικές Λειτουργίες και στους τομείς Μαρκετινγ- Πωλήσεις –Ανθρώπινο Δυναμικό έτσι ώστε η Διοίκηση της Επιχείρησης να γνωρίζει πως εξελίσσονται τα οικονομικά και λειτουργικά της μεγέθη, να έχει ολοκληρωμένη και σωστή πληροφόρηση ως πυξίδα για τις σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις διατηρώντας έτσι τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης. Δίνεται ιδιαίτερο βάρος στις προβλέψεις των πωλήσεων, με χρήση τεσσάρων διαφορετικών εργαλείων Forecasting , στην ετοιμασία των Ταμειακών Ροών, του Κεφαλαίου Κίνησης, στην ανάλυση των αποκλίσεων και λοιπών μηνιαίων αναφορών. Πατήστε εδώ για να δείτε λεπτομέρειες για τα λογισμικά που προσφέρονται.
Οι συμμετέχοντες - οικονομικά αλλά και μη οικονομικά στελέχη - θα επεξεργασθούν δεδομένα ώστε να ετοιμασθεί ο Προϋπολογισμός μιας επιχείρησης με τη μεγαλύτερη δυνατή τεκμηρίωση και ακρίβεια, καταγράφοντας αναλυτικά όλες τις πηγές πληροφοριών που θα απαιτηθούν και τον τρόπο άντλησής τους, με χρήση μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

Ενότητες Σεμιναρίου
Α. BUDGETING
 • Διεργασία του Budgeting. Βήματα, μεθοδολογία σύνδεσης με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό
 • Η πρόβλεψη / στοχοθεσία των πωλήσεων. Ανά κατηγορία προϊόντος και κανάλι. Χρήση μοντέλων πρόβλεψης
 • Υπολογισμός Εξόδων. Διοικητικά Έξοδα, Έξοδα Παραγωγής, Διανομής, Πωλήσεων, Marketing και Χρηματοοικονομικών (Ειδικές φόρμες). Σχεδιασμός μείωσης Δαπανών
 • Ετοιμασία ταμειακού προγράμματος (Cash Flow). Υπολογισμός κεφαλαίου κίνησης (Ειδικό Λογισμικό)
 • Η σύνταξη του Προϋπολογισμού Επενδύσεων
 • Ανασκόπηση από τη Διοίκηση. Εναλλακτικά σενάρια προϋπολογισμού (Ανάλυση ευαισθησίας)
 • Οι προβλέψεις των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων με βάση τον προϋπολογισμό. Ισολογισμός, Ανάλυση Αποτελεσμάτων και Ταμειακής Ροής
 • Φόρμες. Για τους υπολογισμούς και την αυτόματη σύνθεση όλων των καταστάσεων - Εσόδων και Εξόδων - στην τελική μορφή του Προϋπολογισμού
 • Εφαρμογές για εκτίμηση Ισολογισμού από τον Προϋπολογισμό
 • Παρακολούθηση αποκλίσεων του Προϋπολογισμού. Οι φόρμες αναφορών και η μεθοδολογία αποκατάστασης των αποκλίσεων
 • Ο Προϋπολογισμός ως εργαλείο. Για τη μείωση του κόστους, την αύξηση της κερδοφορίας και την εκχώρηση περισσότερων δικαιοδοσιών στα στελέχη
B.MANAGEMENT REPORTING
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
 • Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Profit & Loss Statement)
 • P&L ανά προϊόν / πελάτη / περιοχή
 • Δαπάνες (Διοίκηση / Διάθεση / Παραγωγή)
 • Ταμειακές Ροές (Cash Flow Statement)
 • Απαιτήσεις πελατών (Credit / Aging Report)
 • Δάνεια (Loan report, επιτόκια, εξασφαλίσεις)
 • Ισολογισμός
 • Ανάλυση κερδοφορίας Contribution Margin και EBITDA
Β. ΤΟΜΕΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
 • Πωλήσεις / Marketing (πωλήσεις ανά προϊόν και κανάλι, εξυπηρέτηση πελατών / παραδόσεις παραγγελιών / stock outs / άνοιγμα νέων σημείων)
 • Μερίδιο Αγοράς – Μεταβολές - Ανάλυση Ανταγωνισμού
Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
 • Παραγωγή (Αναφορά ανά γραμμή, δείκτες απόδοσης)
 • Αποθέματα (Ανά κατηγορία, δείκτες διαχείρισης)
 • Report επενδύσεων (Capital Expenditure - CAPEX)
 • Ημερήσιες αναφορές (Daily Reports)
 • Αναφορές παρακολούθησης έργων (Project Reports)
Δ. ΤΟΜΕΑΣ HR
 • Ανθρώπινο Δυναμικό (Reports υπερωριών/παραγωγικότητας)
 • Σημαντικοί Λειτουργικοί Δείκτες
Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ
 • Οι σημαντικότεροι Αριθμοδείκτες, Ποιούς θα επιλέξουμε
 • Εργαλείο αυτόματου υπολογισμού Αριθμοδεικτών από τον Ισολογισμό
ΣΤ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ
 • Προσδιορισμός Αποκλίσεων από τον Προϋπολογισμό
 • Ανάλυση Αποκλίσεων
Ζ. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
 • Διαδικασίες Διαχείρισης Διορθωτικών Ενεργειών
 • Εργαλεία – Εφαρμογές για τη Διαχείριση Διορθωτικών Ενεργειών
Εισηγητές Σεμιναρίου
Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics (και ιδιαιτέρως των Αποθεμάτων), των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM, σε Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων - Πανδημιών, Επιχειρησιακής Συνέχειας και Συστήματα Οργάνωσης και Βελτίωσης. Έχει υλοποιήσει σημαντικό αριθμό σεμιναρίων (άνω των 100) στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Budgeting και του Reporting, τα οποία έχουν παρακολουθήσει χιλιάδες Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2018

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο «BUDGETING-REPORTING» και όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Πρόγραμμα σε Εxcel που περιλαμβάνει Φύλλα προϋπολογισμού
 • Λογισμικό Ταμειακού Προγραμματισμού (Cash Flow) ανά μήνα
 • Λογισμικό κατάστασης Ταμειακών Ροών
 • Λογισμικό για την πρόβλεψη του Ισολογισμού βάσει του Προϋπολογισμού
 • Λογισμικό Flexible Budget
 • Εργαλείο Management Reporting
 • Εργαλεία Σχεδιασμού Διορθωτικών Ενεργειών με άναλογα γραφήματα
 • Δωρεάν on line συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο μέσω της ιστοσελίδας μας
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     

Πατήστε προσθήκη στο καλάθι για να παραγείλετε το επιθυμητό υλικό σεμιναρίου.


Παραγγελία Υλικού Σεμιναρίου
Όνομα ΤΙΜΗ Επιλογή Υλικού
Πλήρες Πακέτο Σεμιναρίου "Budgeting & Reporting" (Ελληνική Έκδοση) 220 € Προσθήκη στο Καλάθι
Στο πακέτο περιλαμβάνονται: 
 
 • Εγχειρίδιο «BUDGETING-REPORTING» και όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Πρόγραμμα σε Εxcel που περιλαμβάνει Φύλλα προϋπολογισμού
 • Λογισμικό Ταμειακού Προγραμματισμού (Cash Flow) ανά μήνα
 • Λογισμικό κατάστασης Ταμειακών Ροών
 • Λογισμικό για την πρόβλεψη του Ισολογισμού βάσει του Προϋπολογισμού
 • Λογισμικό Flexible Budget
 • Εργαλείο Management Reporting
 • Εργαλεία Σχεδιασμού Διορθωτικών Ενεργειών με άναλογα γραφήματα
 • Δωρεάν on line συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο μέσω της ιστοσελίδας μας
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων