Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Εκπαίδευση Εργοδηγών Παραγωγής
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Εκπαίδευση Εργοδηγών Παραγωγής
Εκπαίδευση Εργοδηγών Παραγωγής

Η εταιρεία μας, με το σεμινάριο αυτό, προσφέρει ένα ανεκτίμητο πρακτικό βοήθημα για την αναβάθμιση του εργοδηγού παραγωγής και τη βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητάς του στην επιχείρηση.

Βασισμένο σε πολυετή εμπειρία των συμβούλων της εταιρείας μας στην Παραγωγή, το σεμινάριο αυτό αντιμετωπίζει τα συνήθη προβλήματα του Εργοδηγού Παραγωγής όπως:

 • Aνεπαρκής γνώση της αποδοτικής επικοινωνίας προς τα επάνω (προϊστάμενος), προς τα κάτω (χειριστής) και οριζόντια (εργοδηγός, χειριστής άλλων τμημάτων).
 • Έλλειψη γνώσης της μεθοδολογίας επίλυσης των καθημερινών μικροσυγκρούσεων στο χώρο της εργασίας και σωστής καθοδήγησης-υποκίνησης των ανθρώπων.
 • Έλλειψη γνώσης εργαλείων προγραμματισμού εργασιών καθώς και μεθοδολογίας διάγνωσης (audit) και παρακολούθησης προβλημάτων χαμηλής αποδοτικότητας, σπατάλης υλικών, υγιεινής ασφάλειας και ευταξίας και προβλημάτων ποιότητας των ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων.
 • Έλλειψη γνώσης εργαλείων για την αποδοτική συνεργασία με τους ανθρώπους που εποπτεύουν, (brainstorming, cause & effect diagram).
 • Αδυναμία στην ανάδειξη των προβλημάτων με τρόπο σαφή που θα αναδεικνύει όλες τις παραμέτρους που θα βοηθούσαν τις ενέργειες επίλυσης.
 • Έλλειψη μεθοδολογικής προσέγγισης στην επίλυση των προβλημάτων και ιδιαίτερα στην ανάλυση των αιτιών και ανάπτυξη διορθωτικών & προληπτικών ενεργειών.
 • Δυσκολία στην αξιολόγηση της αποδοτικότητας των χειριστών του.
 • Μη ικανοποιητική ευταξία στους χώρους του εργοστασίου.
 • Βασική έλλειψη στοιχειωδών κανόνων συντήρησης σε 1ο επίπεδο.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται στα παρακάτω στελέχη:
 • Εργοδηγούς,
 • Γενικούς Εργοδηγούς (Επόπτες) της Παραγωγής και
 • Προϊσταμένους Εργοδηγών, οι οποίοι θα ασχοληθούν με την εκπαίδευσή αυτών
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Α΄ Η ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Η διεργασία της επικοινωνίας
 • Συμπεριφορά- Ο χειρισμός των εργασιακών συγκρούσεων
 • Η αποδοτική λειτουργία των ομάδων

Β΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΜΕΘΟΔΟΙ

 • Ο προγραμματισμός της παραγωγής
 • Βασική γνώση εννοιών και χρησιμότητας συστημάτων MRP/ERP (Enterprise Resource Planning)
 • Η σημασία της ακρίβειας των αρχείων
 • Audit ελέγχου της ακρίβειας των αρχείων
 • Η διάγνωση των προβλημάτων(Auditing)
 • Ειδικά εργαλεία διάγνωσης, ιεράρχησης, επίλυσης προβλημάτων
 • Βασικές γνώσεις εργαλείων ηλεκτρονικού υπολογιστή στην καθημερινή εργασία Παραγωγής για υπολογισμούς, διαγράμματα και ελέγχους

Γ΄ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΗΓΟΥ

 • Τι είναι η διεργασία
 • Πως μετράται η ποιότητα και η αποδοτικότητα
 • Πώς σχεδιάζονται οι βελτιώσεις
 • Πίνακας ελέγχου για την μείωση της σπατάλης υλικών, ανθρωποωρών και μηχανοωρών και τη βελτίωση της Ποιότητας
 • Πίνακας ελέγχου για την βελτίωση της καθαριότητας και της ευταξίας στους χώρους της παραγωγής-χωροταξία παραγωγής
 • Στοιχειώδεις αρχές στη μελέτη χρόνων-μεθόδων για προτάσεις μικροβελτιώσεων
 • Πίνακας ελέγχου για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
 • Μέθοδοι μείωσης των χρόνων αλλαγών των μηχανημάτων (Setup time)
 • Πως γράφεται μια τεχνική οδηγία
 • Πως καθοδηγείται ο χειριστής για να φθάσει στον αυτοέλεγχο
 • Η διαχείριση μικρών έργων στην παραγωγή
 • Η ανάλυση των χρόνων σταματημάτων των μηχανών
 • Η ανάλυση των ελαττωμάτων των προϊόντων
 • Η πρόληψη των ατυχημάτων
 • 100 Σημεία Ελέγχου για την υγιεινή και την ασφάλεια
Στόχος Σεμιναρίου

To σεμινάριο αυτό αποσκοπεί στην εκπαίδευση των εργοδηγών παραγωγής προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα προβλήματα επικοινωνίας, προγραμματισμού, αξιολόγησης, διαχείρισης συγκρούσεων και λοιπών προβλημάτων στο χώρο εργασίας, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα και την παραγωγικότητά τους μέσα στην επιχείρηση.

Υπεύθυνη Επικοινωνίας : Ελένη Φλουρή

Εισηγητές Σεμιναρίου
Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics (και ιδιαιτέρως των Αποθεμάτων), των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM, σε Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων - Πανδημιών, Επιχειρησιακής Συνέχειας και Συστήματα Οργάνωσης και Βελτίωσης. Έχει υλοποιήσει σημαντικό αριθμό σεμιναρίων (άνω των 100) στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Budgeting και του Reporting, τα οποία έχουν παρακολουθήσει χιλιάδες Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2017

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο «Εκπαίδευση Εργοδηγών Παραγωγής» & Case Studies με λύσεις (σε έντυπη μορφή)
 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή, για την ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρείας
 • Τον πλήρη Πίνακα Ελέγχου 100 Σημείων για την Υγιεινή και την Ασφάλεια. Ο πίνακας αυτός έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία μας και καλύπτει όλο το φάσμα των απαιτήσεων για Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας
 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων