Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
ISO 9001:2008 για Τεχνικές Εταιρείες (ΠΠΕ)
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > ISO 9001:2008 για Τεχνικές Εταιρείες (ΠΠΕ)
ISO 9001:2008 για Τεχνικές Εταιρείες (ΠΠΕ)
Το σεμινάριο αυτό παρουσιάζει τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008, και αναλύει με απλότητα και σαφήνεια, για κάθε εδάφιο του προτύπου, τι ακριβώς σημαίνει με απλά παραδείγματα, τι πρέπει να κάνει η εταιρεία γα να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου, ποιες ερωτήσεις κάνει ο auditor προκειμένου να αξιολογήσει την εταιρεία.
Ανταποκρίνεται κατά τρόπο απόλυτα εξειδικευμένο στις ανάγκες και τα προβλήματα των Τεχνικών, Μελετητικών και Κατασκευαστικών Εταιρειών σχετικά με θέματα σχεδιασμού, εγκατάστασης και εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας. Τέλος διασαφηνίζει τις νομοθετικές απαιτήσεις για την εφαρμογή Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων (ΠΠΕ) στα δημόσια έργα και τις μελέτες. 

Στους συμμετέχοντες παρέχονται δωρεάν Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Έργων και Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Κυρίων Διεργασιών.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται στα παρακάτω στελέχη:

 • Διευθυντές Διαχείρισης Ποιότητας, εσωτερικούς ελεγκτές Συστήματος Ποιότητας
 • Τεχνικούς Διευθυντές, Διευθυντές Έργων, Υπευθύνους Εργοταξίου, και λοιπά στελέχη τεχνικών επιχειρήσεων που απασχολούνται με τη βελτίωση της επιχείρησής τους
 • Συμβούλους Εγκατάστασης Συστημάτων ISO 9001, ελεγκτές του Συστήματος Ποιότητας
Ενότητες Σεμιναρίου

Η απόλυτα πρακτική κατεύθυνση του σεμιναρίου, με κύριο στόχο την όσο το δυνατόν απλοποίησή του βοηθούν στη βελτίωση της Οργάνωσης της επιχείρησης με τέτοιον τρόπο ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι στην επιχείρηση να αποκτήσουν κοινή γλώσσα επικοινωνίας για τον τρόπο που εκτελούνται μεταξύ άλλων οι παρακάτω δραστηριότητες:

 • Ο Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Έλεγχος και Παράδοση του έργου

 • Η Ετοιμασία Σχεδίου Ποιότητας και έλεγχοι Ποιότητας έργου

 • Η Οργάνωση και διαχείριση αρχείων

 • Η Προστασία ηλεκτρονικών αρχείων

 • Η Διαχείριση εγγράφων και σχεδίων, e-mails και αλληλογραφίας

 • Η Σύσταση και Διάλυση Εργοταξίου

 • Η Διαχείριση Υλικών

 • Η Διαχείριση του Μηχανολογικού Εξοπλισμού8

Στόχος Σεμιναρίου

Να εξοικειώσει τους μετέχοντες με:

 • Το ξεκαθάρισμα των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2008
 • Τις ειδικές διαδικασίες που απαιτούνται σε μια Τεχνική Εταιρεία
 • Τη μεθοδολογία προετοιμασίας του Audit σύμφωνα με το πρότυπο
 • Την τεχνική παρακολούθησης των μή συμμορφώσεων
 • Την τεχνική αξιολόγησης της παρούσας κατάστασης
 • Τη μεθοδολογία βελτίωσης του συστήματος
 • Τις απαιτήσεις εφαρμογής των ΠΠΜ σύμφωνα ,με την Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/501 από 1/7/2003
 • Τις απαιτήσεις εφαρμογής των ΠΠΕ σύμφωνα ,με την Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/12 από 13/1/2009

Πάντοτε με έμφαση στις ιδιαιτερότητες και το εξειδικευμένο περιβάλλον μιας Τεχνικής Εταιρείας

Εισηγητές Σεμιναρίου
ΜΒΑ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων έχει διατελέσει Project Manager σε εκατοντάδες Έργα Οργάνωσης και Σχεδιασμού Διαδικασιών Λειτουργίας Οργανισμών, Σχεδιασμού και Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής, Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων, υποστήριξης Εφαρμογής και Αξιολόγησης αποκλίσεων Προτύπων Διαχείρισης, όπως του ISO 9001, του ISO 27001 και πολλών άλλων. Διαθέτει επίσης, σημαντική εμπειρία, σε Επιχειρησιακά Συστήματα Ανάπτυξης Διαδικασιών, Οδηγιών και Κανονισμών, σε Συστήματα Οργάνωσης και Βελτίωσης, καθώς και σε Εσωτερικούς Ελέγχους Συμμόρφωσης. Πιστοποιημένος Επικεφαλής Επιθεωρητής Εσωτερικών Ελέγχων, Επιθεωρητής Συστημάτων Ποιότητας και Data Protection Officer (DPO). Επίσης, διαθέτει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στα παραπάνω αντικείμενα, καθώς και σε θέματα Οργάνωση Γραφείου, Βελτίωσης Καθημερινότητας και σε τεχνικές ανάπτυξης δεξιοτήτων Διοικητικών Στελεχών.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2018

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης έργων: Budgeting, Cush Flow, Συγχρονισμός Δραστηριοτήτων με Υλικά - Προμήθειες
 • Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Κυρίων Διεργασιών
 • Σύστημα Διαδικασιών και Quality Manual σε ηλεκτρονική μορφή για εύκολη προσαρμογή
 • Εγχειρίδιο «ISO 9001:2008 ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΠΠΕ»
 • 'Oλη η παρουσίαση του σεμιναρίου και Πίνακας Ελέγχου Εσωτερικής Επιθεώρησης σε ηλεκτρονική μορφή
 •  Δωρεάν on line συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο μέσω της ιστοσελίδας μας
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων