Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Βασικά Οικονομικά
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Βασικά Οικονομικά
Βασικά Οικονομικά

Το Σεμινάριο αυτό αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία επιμόρφωσης των μη οικονομικών στελεχών καθώς καλύπτει την ανάγκη να εξοικειωθούν με βασικές διεργασίες και έννοιες της Οικονομικής Λειτουργίας.

Οι γνώσεις αυτές ενισχύουν την αποδοτικότητα των στελεχών καθώς συντελούν στην απόκτηση δεξιοτήτων, όπως:

 • Ικανότητα προσέγγισης στημείωση Κόστους, ιδιαίτερα στην περιοχή του κόστους χρήματος,
 • Δυνατότητα ερμηνείας των ισολογισμών που επιτρέπει την ανάλυση στοιχείων του ανταγωνισμού και οικονομική αξιολόγηση των προμηθευτών,
 • Εξοικείωση με τις βασικές λειτουργίες του Λογιστηρίου και τη ροή των εργασιών του,
 • Χρήση εργαλείων για τη μείωση του κόστους των προμηθειών (π.χ Reverse factoring, Leasing κλπ),
 • Κοστολόγηση των προϊόντων και των συμβάσεων έργων με βάση τις δραστηριότητες (A B Costing),
 • Χρήση εργαλείων για την αξιολόγηση επενδυτικών αποφάσεων,
 • Δυνατότητα κατανόησης των οικονομικών αναφορών και των οικονομικών δεικτών, μέσω των οποίων θα είναι σε θέση να εκτιμήσουν τη βιωσιμότητα και την οικονομική απόδοση μιας επιχείρησης.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται στους Διευθύνοντες Συμβούλους, Γενικούς Διευθυντές και Λοιπά Στελέχη που συμμετέχουν στην Λήψη Οικονομικών Αποφάσεων.

Ενότητες Σεμιναρίου

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑ/ΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 • Είδη Δανείων. Τι είδους δάνειο συμφέρει την εταιρεία
 • Που κυμαίνονται σήμερα τα επιτόκια των Τραπεζών
 • Budgeting (Προϋπολογισμός), Cash Flow (Ταμειακή Ροή)
 • Τι είναι και πως υπολογίζεται το Κεφάλαιο κίνησης
 • Πότε συμφέρει το Leasing και πότε ο Δανεισμός
 • Τι είναι το Factoring και πότε συμφέρει η υιοθέτηση του
 • Reverse Factoring (Forfeiting): Πως συμβάλλει στην μείωση του κόστους των αγορών
 • Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδυτικών Αποφάσεων
 • Ανάλυση καταστάσεως ταμειακής Ροής
 • Τι ελέγχους κάνουμε προκειμένου να διασφαλίσουμε από λάθη τις αναφορές Οικονομικών Αποτελεσμάτων
 • Τρόποι υπολογισμού του κόστους των αποθεμάτων

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

 • Δομή και περιεχόμενο των Ισολογισμών
 • Αξιολόγηση των στοιχείων του ισολογισμού
 • Γιατί το Ενεργητικό είναι ίσο με το Παθητικό
 • Τι είναι το κυκλοφορούν Ενεργητικό
 • Πως υπολογίζουμε την καθαρή Αξία της επιχείρησης
 • Πως υπολογίζουμε τη Ρευστότητα, την Άμεση ρευστότητα, το άνοιγμα στην αγορά, τη Βιωσιμότητα της επιχείρησης
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 • Τι είναι το Λογιστικό Σχέδιο
 • Πρωτοβάθμιοι, Δευτεροβάθμιοι, Τριτοβάθμιοι και Τεταρτοβάθμιοι Λογαριασμοί
 • Αρχεία Κινήσεων και Αρχεία Λογαριασμών
 • Η βασική εξίσωση του Λογιστηρίου
 • Τι είναι το Γενικό Καθολικό
 • Τι είναι το Ισοζύγιο
 • Σταθερό και μεταβλητό κόστος
 • Τι είναι το κόστος Πωληθέντων
 • Κόστος παραγγελιών
 • Κόστος παραμονής Αποθέματος στην Αποθήκη
 • Κόστος με βάση τις δραστηριότητες (A B Costing)
 • Ροή βασικών εργασιών Λογιστηρίου (Flow chart)
 • Τι περιλαμβάνουν τα Γενικά Έξοδα Παραγωγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ-ΑΝΑΦΟΡΕΣ
 • Εργαλεία εντοπισμού περιοχών μείωσης κόστους. Πως υπολογίζουμε το Νεκρό Σημείο
 • Ποιος ο καλύτερος δείκτης για να αξιολογηθεί η υγιής ή μη υγιής κατάσταση της εταιρείας
 • Βασικοί Αριθμοδείκτες Οικονομικής Απόδοσης
 • Αριθμοδείκτες Βιωσιμότητας
 • Audit Οικονομικών Λειτουργιών

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Ελένη Φλουρή
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2017

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο «Βασικά Οικονομικά» & Case Studies με λύσεις (σε έντυπη μορφή)
 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή Εργαλεία (Excel) Οικονομικών αποφάσεων
 •  Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων