Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Διαχείριση Αποθεμάτων - Αθήνα
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Διαχείριση Αποθεμάτων - Αθήνα
Διαχείριση Αποθεμάτων - Αθήνα

Το Σεμινάριο υλοποιείται με φυσική παρουσία στην Αθήνα. Παράλληλα υλοποιείται και ηλεκτρονικά σε επόμενη ημερομηνία μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Lean Inventory Management

Το Σεμινάριο αυτό, είναι ένα Εργαστήριο (Workshop) Εφαρμογής σύγχρονων πρακτικών στη Διαχείριση Αποθεμάτων, που παρέχει στους συμμετέχοντες Διαδικασίες (Μεθοδολογία) και δωρεάν Λογισμικό για την αποδοτική Διαχείριση των Αποθεμάτων.

Η σπουδαιότητα του Σεμιναρίου αυτού, έγκειται στο γεγονός ότι με την Εφαρμογή των Εργαλείων που έχει σχεδιάσει η εταιρεία μας και θα δοθούν στους συμμετέχοντες:

 • Επιτυγχάνεται μείωση Αποθεμάτων άνω του 30% με ταυτόχρονο σχεδόν μηδενισμό των ελλείψεων σε διαθεσιμότητα των προϊόντων

 • Ταυτοχρόνως μειώνεται αντίστοιχα και ο απαιτούμενος χώρος Αποθήκευσης συνέπεια της μείωσης του Αποθέματος

 • Επίσης, με τη μεθοδολογία της Value Analysis και του Ολικού Κόστους Αγοράς, θα μειωθεί περαιτέρω το κόστος Διαχείρισης Αποθεμάτων και θα βελτιωθεί το Επίπεδο Εξυπηρέτησης του Πελάτη (CSL)

 • Βελτιώνεται η Παραγωγικότητα της Λειτουργίας της Αποθήκης και ιδιαιτέρως του Picking με την μελέτη Χρόνων Μεθόδων που θα παρουσιαστεί σε Case Study

 • Βελτιώνεται η ρευστότητα και ταυτοχρόνως μειώνεται το Απαιτούμενο Κεφάλαιο Κίνησης ως συνέπεια της της Προαναφερθείσας μείωσης των Αποθεμάτων.

 • Βελτιώνεται ως συνέπεια των ανωτέρω η κερδοφορία της Επιχείρησης και η Αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων


Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής στο Online σεμινάριο, θα γίνεται καταγραφή του σεμιναρίου, ώστε να έχει τη δυνατότητα ο συμμετέχων να το παρακολουθήσει και ασύγχρονα (σε άλλη χρονική στιγμή εντός δύο εβδομάδων από τη διεξαγωγή).

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επί 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Διευθυντές Logistics, Στελέχη Αποθήκης, Διευθυντές Αγορών, Διευθυντές Παραγωγής, Διευθυντές Εργοστασίου, Εμπορικούς Διευθυντές, Διευθυντές Συντήρησης, Στελέχη Μηχανοργάνωσης και Οικονομικούς Διευθυντές. Λόγω των τεράστιων συνεπειών στην κερδοφορία της Επιχείρησης το Σεμινάριο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Ανώτατη Διοίκηση και τους Ιδιοκτήτες των Επιχειρήσεων.

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

 • Θα έχουν στη διάθεση τους όλη την Τεχνογνωσία που απαιτείται για να μειώσουν δραστικά το ύψος των Αποθεμάτων.

 • Θα βελτιώσουν την αξιοποίηση των χώρων έως και 50% μέσω της αριστοποίησης των Αποθεμάτων.

 • Μεσω ασκήσεων και videos θα γίνει ξεκάθαρος ο βέλτιστος τρόπος ετοιμασίας των Παραγγελιών Πελατών, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα και η ταχύτητα εξυπηρέτησης των Πελατών.

 • Θα εξοικειωθούν με την εφαρμογή νέων Τεχνολογιών στη Διανομή των Προϊόντων και τη Διαχείριση του Αποθέματος (RFID, GIS).

 • Θα είναι σε θέση να διαχειριστούν τα προβλήματα Διαχείρισης Παραγγελιών όπως πχ: Πελάτες που ζητούν Παραγγελίες ασήμαντης αξίας. Πόση θα πρέπει να είναι η ελάχιστη ποσότητα. Εργαλεία Υπολογισμού. Ένα Προϊόν που δεν κινείται αρκετά σε τι τιμές πρέπει να προωθείται με προσφορές.

 • Θα εξοικειωθούν με τις έννοιες του Ολικού Κόστους Αγοράς και της Value Analysis προκειμένου να επιτευχθεί χαμηλό αρχικό κόστος Αποθεμάτων.

 • Θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν τα Εργαλεία ABC Analysis, Πωλήσεων και Κινήσεων Προϊόντων και Πελατών προκειμένου να βελτιώσουν τη συνολική Απόδοση.

 • Θα ενημερωθούν για τους τρόπους αξιοποίησης των Εφαρμογών GIS στη Διαχείριση του Στόλου Οχημάτων.

 • Θα μπορούν να μειώσουν τα λάθη στο picking και να βελτίωσουν την Παραγωγικότητα σε όλες τις Λειτουργίες μέσω Προγραμματισμού και Συστήματος Μέτρησης Παραγωγικότητας και χρήση ABC Analysis, στις Κυκλικές Απογραφές και στον Στατιστικό έλεγχο ακρίβειας Αποθήκης.

 • Θα μπορούν να ετοιμάσουν ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Δεικτών και Αναφορών για τη συνολική Διαχείριση των Αποθεμάτων βασισμένοι σε Εργαλείο που θα τους δοθεί με ένα αντίστοιχο Υπόδειγμα.

Οι κύριες ανάγκες των συμμετεχόντων θα διαγνωσθούν με τηλεφωνική επικοινωνία με τον εισηγητή προ του Σεμιναρίου, προκειμένου να γίνει η μεγαλύτερη δυνατή Προσαρμογή.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Α. ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

 • Συστήματα Πρόβλεψης

 • Αποθέματα Ασφαλείας

 • Σημείο Αναπαραγγελίας

 • Οικονομική Ποσότητα Παραγγελίας

 • Οικονομική Ποσότητα Παραγγελίας ευαλλoίωτων Προϊόντων

 • Επιπτώσεις Αποθεμάτων στα Αποτελέσματα

 • Επιπτώσεις Αποθεμάτων στον Ισολογισμό

 • Διαχείριση Αποθεμάτων μέσω MRP

 • Ομαδοποίηση Παραγγελιών

 • Καθορισμός Οικονομικότερης Σύνθεσης Φορτίου Container

Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

 • Η Διάγνωση Αναγκών

 • Προσέγγιση Ολικού Κόστους Αγοράς

 • Value Analysis

 • Η Αξιολόγηση των Προμηθευτών

 • Η Διαδικασία Παραλαβής των Υλικών

 • Η διαδικασία Τοποθέτησης - Χωροθέτηση Υλικών

 • Απαιτούμενος Εξοπλισμός

Γ. PICKING ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ

 • Η διαδικασία Picking

 • Η λίστα Picking και πως διαμορφώνεται

 • Η επιλογή της καταλληλότερης Μεθόδου Picking

 • Συστήματα Barcode

 • Συστήματα RFID

 • Εξοπλισμός

Δ. ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

 • Κόστος Αποθεμάτων - Μέθοδοι αποτίμησης Κόστους

 • Κόστος παραμονής στην Αποθήκη

 • Εντοπισμός Overstock

 • Καθορισμός Οικονομικής Τιμής εκποίησης Overstock

 • Διαχείριση Κοντόλληκτων Υλικών

 • Διαχείριση Ευαλλοίωτων Υλικών

 • Διαχείριση Επικίνδυνων Υλικών

 • Εκπτώσεις Κλίμακος

 • Online Αποθήκη

 • Πρακτικές Βελτίωσης Παραγωγικότητας

 • Η διαχείριση της κατάλληλης Συσκευασίας

 • Μεθοδολογία Μείωσης Αποθεμάτων

 • Η συνεχής Βελτίωση

E. ΔΕΙΚΤΕΣ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ

 • Οι κυριότεροι Δείκτες Απόδοσης

 • Αναφορές Αποθεμάτων

 • Η σημασία της ακρίβειας των Αποθέματος

 • Απογραφές

 • Στατιστικός Έλεγχος Αποθέματος

Εισηγητές Σεμιναρίου
Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics (και ιδιαιτέρως των Αποθεμάτων), των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM, σε Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων - Πανδημιών, Επιχειρησιακής Συνέχειας και Συστήματα Οργάνωσης και Βελτίωσης. Έχει υλοποιήσει σημαντικό αριθμό σεμιναρίων (άνω των 100) στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Budgeting και του Reporting, τα οποία έχουν παρακολουθήσει χιλιάδες Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 14-12-2020

Ώρες Διεξαγωγής: 09:30 - 17:00

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής: Crowne Plaza Hotel
Περιγραφή Υλικού

 • Εγχειρίδιο «Διαχείριση Αποθεμάτων», σε ηλεκτρονική μορφή

 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου,σε ηλεκτρονική μορφή

 • Εργαλεία με τα πιο σύγχρονα Μοντέλα Προβλέψεων

 • Λογισμικό για την ABC Ανάλυση

 • Λογισμικό για τον Προγραμματισμό

 • Λογισμικό για την μέτρηση Παραγωγικότητας

 • Λογισμικό για τον υπολογισμό του Άριστου Αποθέματος και της Άριστης Ποσότητας Παραγγελίας

 • Λογισμικό για το Σύνολο Κόστους Αγορών

 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας

Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ: 07-12-2020

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων