Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Νέα
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΟλοκληρώθηκε το Έργο Εγκατάστασης ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 στην ENEL GP HELLAS από την AQS
Δημοσιεύθηκε: 26/07/2010

Περιγραφή:

Η ENELGREENPOWER παράγει, διανέμει και εμπορεύεται ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Λειτουργεί 13 Μονάδες ΑΠΕ, συνολικής δυναμικότητας 133,35 MWκαι 9 ελεγχόμενες εταιρείες. Η Εταιρεία είναι θυγατρική της EnelSpA, της μεγαλύτερης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας της Ιταλίας, και δεύτερης πανευρωπαϊκά, βάσει της εγκατεστημένης ισχύος. Η Enel είναι παρούσα σε 23 χώρες με δυναμικό περίπου 95.000 MW, εξυπηρετώντας 60,8 εκατομμύρια πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.


Έργο - Υποστήριξη AQS:

Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Διεργασιών για τον Όμιλο EGPH (13 μονάδες και κεντρικά γραφεία).

Ευθύνη της AQS είναι να διαμορφώσει και να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Διεργασιών, ούτως ώστε να εκδοθεί μια ενιαία πιστοποίηση για τον Όμιλο EGPH που θα αφορά τόσο τις Εταιρείες του έργου και τα έργα τους όσο και τις διεργασίες του Ομίλου. Επιπλέον, το Ολοκληρωμένο Σύστημα θα καλύψει τις ανάγκες του Ομίλου Enel ΤΜΕ και τις κατευθυντήριες γραμμές και θα είναι σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 & OHSAS 18001:2007. Η επίσημη γλώσσα της τεκμηρίωσης του συστήματος είναι τα αγγλικά.

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Διεργασιών του Ομίλου EGPH περιλαμβάνει τα ακόλουθα δομικά στοιχεία:
α) Διεργασίες που καλύπτουν χρησιμοποιούμενες απαιτήσεις και κανόνες. Θα πρέπει να ισχύουν και να εφαρμόζονται σε όλες τις διαφορετικές λειτουργικές περιοχές του ολοκληρωμένου συστήματος.
β) Διεργασίες που καλύπτουν επιμέρους ανάγκες σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 και τις απαιτήσεις του EGPH, αλλά με κοινή χρήση σε όλες τις εταιρείες του έργου και τις εγκαταστάσεις του EGPH.
γ) Διεργασίες που καλύπτουν ειδικές ανάγκες και απαιτήσεις της κάθε εταιρείας χωριστά ή του ομίλου.

Τα ορόσημα του έργου είναι:
α. Διάγνωση και Καθορισμός Συστήματος: Η φάση αυτή αποτελείται από την αρχική εκπαίδευση των  Managers του EGPH, τη συλλογή των υφιστάμενων εγχειριδίων της εταιρείας, τις διεργασίες και τις υπάρχουσες μελέτες, επισκέψεις σε χώρους και την έγκριση του Καταλόγου των προς σχεδιασμό Διεργασιών του Ομίλου

β. Σχεδιασμός Συστήματος: Η φάση αυτή περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την έγκριση των διεργασιών και του εγχειριδίου του συστήματος, μαζί με τη δομή των απαραίτητων βασικών δεικτών απόδοσης

γ. Εφαρμογή Συστήματος: Η φάση αυτή περιλαμβάνει την ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του EGPH για τη μεθοδολογία σχεδιασμού διεργασιών και της προσέγγισης με βάση τη διεργασία. Επιπλέον, η ομάδα έργου της AQS θα διευκολύνει το προσωπικό EGPH για την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος

δ. Εσωτερικός Έλεγχος: Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, επιθεωρητές της AQS θα διενεργήσουν λεπτομερή έλεγχο σε όλες τις διεργασίες του EGPH και θα διαχειριστούν τις τυχόν μη συμμορφώσεις. Επίσης, θα λάβει χώρα εκπαίδευση των εσωτερικών επιθεωρητών του EGPH

ε. Οριστική παραλαβή - πιστοποίηση:  Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, το σύστημα θα εγκριθεί από ανώτατα διοικητικά στελέχη του EGPH και η AQS θα παρέχει βοήθεια στη διαδικασία πιστοποίησης

στ. Συντήρηση Συστήματος και Βελτίωση: Η AQS θα διενεργεί τακτικούς ελέγχους σε ετήσια βάση και θα υποβάλει προτάσεις για τη βελτίωση του Συστήματος

Κατά τη διάρκεια του έργου, η ομάδα της AQS θα έχει συνάντηση με στελέχη του EGPH σε εβδομαδιαία βάση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου, και θα παρέχει συνεχή διευκόλυνση και υποστήριξη. Οι συναντήσεις θα λαμβάνουν χώρα είτε στις εγκαταστάσεις του EGPH ή της AQS. Θα χρησιμοποιούνται τεχνικές επικοινωνίας όπως η τηλεφωνική διάσκεψη ή video conferencing.

Με τη συμμετοχή των διαχειριστών του έργου και από τις δύο εταιρείες, θα λαμβάνει χώρα συνάντηση Αξιολόγησης του Έργου κάθε δύο βδομάδες. Μία φορά το μήνα, ο Project Manager της AQS θα παρουσιάζει σχετική έκθεση αξιολόγησης στον EGPH Country Manager.
Επιστροφή
 
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων