Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
ERP / MRP II
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΥπηρεσίες > ERP / MRP II
Το ΕRP (Enterprise Resource Planning) είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την ορθολογική διαχείριση όλων των λειτουργιών και των πόρων της επιχείρησης.
Η εταιρεία μας προσφέρει λύση για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης ERP. To προτεινόμενο πληροφοριακό Σύστημα ERP οργανώνει, τυποποιεί, συνδέει και αυτοματοποιεί το σύνολο των διεργασιών μίας επιχείρησης. Με την εφαρμογή και χρήση του Συστήματος γίνεται συστηματική και αποτελεσματική διαχείριση όλων των διεργασιών, που σχετίζονται με τους τομείς:

 • Αγορών,
 • Αποθήκης,
 • Διανομών,
 • Πωλήσεων,
 • Οικονομικής Διαχείρισης,
 • Ποιοτικού Ελέγχου και
 • Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

  Στο προτεινόμενο Σύστημα υπάρχει δυνατότητα ενσωμάτωσης Πληροφοριακού Συστήματος Logistics, στόχος του οποίου είναι η βέλτιστη Διαχείριση Αποθεμάτων, έτσι ώστε να αριστοποιηθεί η Διαχείριση των Αγορών.

  Τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του συγκεκριμένου Συστήματος είναι:

 • Αποδοτικότερη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων της επιχείρησης, μέσα από την εξοικονόμηση πολύτιμων ανθρωποωρών,
 • Ταχύτατη ενημέρωση και παροχή πληροφοριών του οικονομικού και εμπορικού κυκλώματος της εταιρείας,
 • Ορθολογική οργάνωση του οικονομικού κυκλώματος της επιχείρησης,
 • Ολική αναδιοργάνωση του εμπορικού κυκλώματος της επιχείρησης.

  Τα βασικά αρχεία, τα οποία χρησιμοποιεί το Σύστημα είναι τα ακόλουθα:
 • Αρχείο Αποθηκών
 • Αρχείο Ειδών
 • Αρχείο Πελατών
 • Αρχείο Προμηθευτών
 • Αρχείο Μηχανών
 • Αρχείο Διακίνησης Εφοδιασμού Αποθήκης
 • Αρχείο Προσωπικού
 • Αρχείο Υποκαταστημάτων Εταιρείας
 • Αρχείο Πωλητών Εταιρείας
 • Αρχείο Προσφορών.

  Οι τεχνικές προδιαγραφές του λογισμικού είναι:

 • Γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic
 • Βάση (πλατφόρμα) Συστήματος SQL Microsoft ή IBM ή ORACLE αν είναι απαιτητό

 • Τα βασικά βήματα που ακολουθούνται από την εταιρεία μας για το Σχεδιασμό και Εγκατάσταση Συστήματος ERP απεικονίζονται στο σχήμα που ακολουθεί :


  Το MRP II αποτελεί τμήμα (module) του Συστήματος ERP

  Σχεδιασμός και Εγκατάσταση Συστημάτων MRP II (Manufacturing Resource Planning)

  Το MRP II (αναλυτικά Manufacturing Resource Planning) είναι ένα Σύστημα Προγραμματισμού και Ελέγχου της Παραγωγής.

  Οι βασικές δυνατότητες που παρέχει σε μία επιχείρηση είναι:
 • Προγραμματισμός της Παραγωγής.
 • Capacity Planning - Έλεγχος διαθεσίμων μηχανοωρών και ανθρωποωρών για να διαπιστωθεί αν υπάρχει η δυνατότητα να παραχθούν οι προγραμματισθείσες ποσότητες στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
 • Προγραμματισμός και παρακολούθηση των αγορών Α΄ & Β΄ υλών και υλικών συσκευασίας.
 • Έλεγχος παραγωγικότητας, δηλαδή έλεγχος απόδοσης μηχανοωρών, ανθρωποωρών και φύρας υλικών.
 • Παρακολούθηση των στοιχείων του Π.Ε.
 • Κοστολόγηση των παραγομένων προϊόντων.
 • Υποστήριξη της λειτουργίας της αποθήκης, ώστε η ενημέρωσή της να είναι ακριβής.
 • Ενημέρωση για τα υπάρχοντα ημιέτοιμα στις διάφορες φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Προγραμματισμός συντήρησης μηχανημάτων.

  Με τη λειτουργία του παραπάνω συστήματος επιτυγχάνεται ουσιαστική μείωση αποθεμάτων Α΄ και Β΄ υλών, καθώς και εξάλειψη περιπτώσεων ελλείψεων υλικών στην παραγωγή.

  Για τη λειτουργία του συστήματος απαιτείται η δημιουργία των παρακάτω αρχείων:
 • Συνταγολογίου (Bill of Materials).
 • Προμηθευτών.
 • Φασεολογίου προϊόντων.
 • Υλικών (Α΄ και Β΄ υλών και υλικών συσκευασίας).
 • Οδηγιών Παραγωγής.
 • Εντύπων.

  Παράλληλα με την ανωτέρω λειτουργία, η εταιρεία μας έχει ενσωματώσει στη λειτουργία του MRP II και το πρόγραμμα αριστοποίησης της αποθήκης.

  Η λειτουργία του συστήματος MRP II απεικονίζεται στο σχηματικό διάγραμμα που ακολουθεί.   
   
  Οι παραπάνω υπηρεσίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα τρέχοντα Επιδοτούμενα Προγράμματα
   
 • Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων