Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Software
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΠρόγραμμα Παρακολούθησης Τιμολογήσεων - Πληρωμών Πελατών
Η Advanced Quality Services Ltd. έχει σχεδιάσει και αναπτύξει ένα εύχρηστο και λειτουργικό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου πληρωμών και τιμολογήσεων πελατών, αναφοράς συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογήσεων και παρακολούθησης κινήσεων λογαριασμών πελατών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Σύστημα Διαχείρισης-Παρακολούθησης Τιμολογήσεων και Πληρωμών, το οποίο είναι βασισμένο στο λογισμικό Excel, αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο οργάνωσης και αποδοτικής λειτουργίας του σύγχρονου λογιστηρίου. Πρόκειται για μια αποτελεσματική λύση, που επιτρέπει την πλήρη διαχείριση λογαριασμών πελατών και εξασφαλίζει την πρόληψη για την αποφυγή λογιστικών προβλημάτων και λαθών. Ο χρήστης του συστήματος έχει στην διάθεση του αυτόματα όλες τις πληροφορίες για τον χειρισμό εκπρόθεσμων πληρωμών, καθυστερημένων τιμολογήσεων και υπολοίπου πελατών. Το Σύστημα έχει την δυνατότητα αυτοματοποίησης ολόκληρης της διαδικασίας, η οποία αναλύεται ως εξής:

 • Καταγραφή έναρξης συνεργασίας με πελάτη
 • Εντολή τιμολόγησης
 • Παρακολούθηση πληρωμής
 • Έκδοση παραστατικών-αποδείξεων
 • Ενημέρωση λογιστηρίου
 • Αναφορά κατάστασης λογαριασμών πελατών

  Τα παρακάτω σχήματα παρουσιάζουν με ακρίβεια τις λειτουργίες του προγράμματος.

  Εικόνα 1: Έντυπο Παρακολούθησης Τιμολογήσεων-Πληρωμών Πελάτη

  Στην εικόνα 1 παρουσιάζεται το έντυπο για την καταγραφή και επεξεργασία όλων των απαραίτητων στοιχείων των πελατών και του αντικειμένου συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας και του πελάτη. Στην στήλη Προϋπολογισμός ο χρήστης έχει την δυνατότητα να καταγράψει το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών και τα αντίστοιχα ποσά. Στις στήλες Τιμολόγηση και Είσπραξη καταχωρούνται οι ημερομηνίες και τα ποσά των παραστατικών που εκδίδονται βάσει των προϋπολογιζόμενων ποσών και χρόνων. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα μετακίνησης ανάμεσα στις φόρμες επεξεργασίας, εκτύπωσης και διαγραφής τους και προσθήκης απεριόριστου αριθμού φύλλων για νέους πελάτες. Οι φόρμες αυτές είναι συνδεδεμένες με τον Συγκεντρωτικό Πίνακα Παρακολούθησης Τιμολογήσεων-Πληρωμών Πελατών, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης των αρχείων και άμεσης παρακολούθησης των εκκρεμοτήτων.

  Εικόνα 2: Κεντρική Οθόνη Προγράμματος - Συγκεντρωτικός Πίνακας Παρακολούθησης Τιμολογήσεων -Πληρωμών Πελατών

  Ο Συγκεντρωτικός Πίνακας Παρακολούθησης Τιμολογήσεων-Πληρωμών Πελατών απεικονίζει το σύνολο των πελατών που είναι καταχωρημένοι, τις καταστάσεις λογαριασμών για κάθε πελάτη, καθώς και ένα χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση των προθεσμιών ολοκλήρωσης των διαφόρων οικονομικών εκκρεμοτήτων που έχουν καταγραφεί. Ο πίνακας αυτός παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τις ολοκληρωμένες αναφορές, που εξυπηρετούν τη μείωση των χρόνων διαχείρισης των οικονομικών λογαριασμών πελατών. Οι χρωματισμοί που παρουσιάζονται στο αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα αποτελούν ενδείξεις για την ολοκλήρωση ή όχι των διαφόρων ενεργειών και εμφανίζονται αυτόματα. Το γράμμα Τ συμβολίζει τις προϋπολογιζόμενες τιμολογήσεις και πληρωμές που έχουν καταγραφεί, ενώ οι χρωματισμοί των πεδίων δίνουν πληροφορίες περί του αν οι προγραμματισμένες ενέργειες είναι κλεισμένες-πράσινο χρώμα, εκκρεμείς-κίτρινο χρώμα ή εκπρόθεσμες-κόκκινο χρώμα.
 • ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  Ηλεκτρονική καταχώρηση λογιστικών πληροφοριών χωρίς την χρήση εντύπων.
  Πολύτιμο εργαλείο για υπεύθυνους οργάνωσης λογιστηρίων και για την Διοίκηση, καθώς επιτρέπει την άριστη διαχείριση αυξημένου όγκου πληροφοριών και την άμεση ενημέρωση των αρμοδίων.
  Ταυτόχρονη χρήση του προγράμματος από όλους τους αρμόδιους χρήστες μέσω τοπικού δικτύου.
  Πρόληψη, αποφυγή και εντοπισμός λογιστικών λαθών και εκκρεμοτήτων, τα οποία συνήθως δημιουργούν τα κρισιμότερα λογιστικά και οικονομικά προβλήματα στις επιχειρήσεις.
  Μείωση του χρόνου διαχείρισης ενεργειών που απαιτούνται.
  Λειτουργία πελατολογίου και απ' ευθείας αναφορά οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης.

  Το συνολικό κόστος της εγκατάστασης & της εκπαίδευσης του προσωπικού στη χρήση του προγράμματος ανέρχεται στα 750,00 euro. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στην εταιρεία μας.

  Τιμή Online Προϊόντος (για download): 750
  Τιμή Προϊόντος για Παραγγελία: 750
   
  ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων