Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση SAP
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΥπηρεσίες > Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση SAP

Η AQS επί 26 συνεχή έτη, υλοποιεί Σεμινάρια υψηλής ποιότητας και παρέχει Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης για τη βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας των Επιχειρήσεων.

Με την παρούσα πρόσκληση, σας ενημερώνουμε για την έναρξη ενδοεπιχειρησιακών εκπαιδεύσεων και στα 27 modules του Συστήματος SAP, που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Τα Συστήματα SAP-ERP έχουν δομηθεί, ώστε να παρέχουν σωστή και πλήρη ροή πληροφοριών σε κάθε βήμα των Λειτουργιών όλων των τομέων της Επιχείρησης, με στόχο την θεαματική αύξηση της Παραγωγικότητας και τη βελτιστοποίηση της Ποιοτικής εκτέλεσης των Διεργασιών της.

Με τον τρόπο αυτό, διευκολύνεται η ταχεία και τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων που ελαχιστοποιεί το κόστος και τον εσωτερικό χρόνο υλοποίησης των επί μέρους Φάσεων των Διεργασιών.

Η παγκόσμια επιτυχία του SAP-ERP οφείλεται στην πολύ μεγάλη και δοκιμασμένη λειτουργικότητα που διαθέτει, που είναι βασισμένη στις βέλτιστες πρακτικές (Best Practices), που έχουν προσδιοριστεί από την τεράστια εμπειρία της SAP στο επιχειρησιακό λογισμικό. 

Όμως, στην πράξη η ελλιπής εκπαίδευση του Προσωπικού και των κατάλληλων Οργανωτικών Δομών περιορίζει τις τεράστιες δυνατότητες βελτιώσεων.

Την παραπάνω ανάγκη έρχεται να καλύψει η Εταιρεία μας με τη διεξαγωγή αυτής της εξειδικευμένης εκπαίδευσης, ώστε να προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες σε όλα τα σχετικά modules του συστήματος SAP.

Η εκπαίδευση θα γίνει από τον κ. Δημήτρη Χατζηγιαννάκη, συγγραφέα του βιβλίου «Επιχειρησιακή Οργάνωση με τη βοήθεια των Πληροφοριακών Συστημάτων SAP» και τον Δρα Αθανάσιο Μπίκο που διαθέτει μεγάλη Εμπειρία στην Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων για να λειτουργήσουν με βάση το SAP, καθώς και στο Project Management Παραμετροποίησης και Εγκατάστασης του SAP.

Στις ενδοεπιχειρησιακές εκπαιδεύσεις, η θεματολογία θα προσαρμόζεται σε συνεργασία με τη Διοίκηση της Επιχείρησης και θα αξιοποιούνται Εταιρικά Δεδομένα στα σχετικά Case Studies.

Ενδεικτικός Πίνακας των Modules που έχουμε τη δυνατότητα άμεσα να εκπαιδεύσουμε τα Στελέχη σας, παρατίθεται κατωτέρω:

Ενδοεπιχειρησιακά Σεμινάρια SAP στα Modules:

 1. Εισαγωγή στο σύστημα SAP
 2. Οικονομική Διαχείριση SAP FI
 3. Ελεγκτική – Κοστολόγηση SAP CO
 4. Διαχείριση Υλικών SAP MM
 5. Διαχείριση Αποθήκης WM
 6. Διαχείριση Πωλήσεων και Διανομών SAP SD
 7. Διαχείριση Προγραμματισμού και Ελέγχου Παραγωγής SAP PP
 8. Διαχείριση Προγραμματισμού Συντήρησης εγκαταστάσεων SAP PM
 9. Διαχείριση Ποιότητας SAP QM
 10. Έλεγχος συστήματος SAP (SAP Audit)
 11. Προστασία Προσωπικών δεδομένων στο σύστημα SAP (SAP GDPR)
 12. Ασφάλεια συστήματος SAP (SAP Security)
 13. Κοστολόγηση Αποθεμάτων με το σύστημα SAP (SAP Product Costing)
 14. SAP Solution Manager
 15. Προϋπολογισμός SAP (SAP Budget)
 16. Προστασία έναντι απάτης στα συστήματα SAP (SAP Fraud)
 17. Διαχείριση ρευστότητας SAP (SAP cash management – liquidity)
 18. Πιστωτικός Έλεγχος SAP (SAP Credit control)
 19. MRP με το σύστημα SAP (SAP MRP)
 20. Διαχείριση Παγίων με το σύστημα SAP
 21. Η γλώσσα προγραμματισμού ABAP του SAP
 22. Φόρμες SAP (SAP Script)
 23. Ελληνικοποίηση SAP (SAP Hellenization)
 24. Διαχείριση Πελατών και Προμηθευτών (Vendor Management) SD
 25. Προωθημένος Προγραμματισμός και Βελτιστοποίηση APO (Advanced Planning & Optimisation) Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 26. SAP Business Warehouse
 27. SAP Automated Tools
Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων