Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΠολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

Στόχος της παρούσας πολιτικής είναι να προστατέψει τα πληροφοριακά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και των πελατών της από όλες τις εσωτερικές, εξωτερικές, εκούσιες ή ακούσιες απειλές.

Οι επιμέρους στόχοι της Εταιρείας σχετικά με την Ασφάλεια της Πληροφορίας είναι:
  • Η Πληροφορία να είναι προστατευμένη από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση
  • Να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα της Πληροφορίας
  • Να διατηρείται η ακεραιότητα της Πληροφορίας
  • Να διατηρείται η διαθεσιμότητα της Πληροφορίας
  • Να διασφαλίζεται η τήρηση των νομοκανονιστικών απαιτήσεων
  • Να αναπτύσσονται, να διατηρούνται και να δοκιμάζονται Σχέδια Επιχειρησιακής Συνέχειας
  • Να παρέχεται εκπαίδευση πάνω στην Ασφάλεια της Πληροφορίας για όλο το προσωπικό
  • Όλα τα πραγματικά ή καθ’ υποψία περιστατικά ασφαλείας να αναφέρονται στον ΥΑΠ και να διερευνώνται πλήρως
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται επιμέρους Πολιτικές Ασφαλείας και Διαδικασίες, όπου περιγράφονται όλες οι σχετικές αρμοδιότητες του προσωπικού. Όλο το προσωπικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες (όταν αυτό απαιτείται) είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τις Πολιτικές Ασφαλείας που εμπίπτουν στο πεδίο των δραστηριοτήτων τους.

Η Διοίκηση δεσμεύεται για την παροχή όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων για την εφαρμογή της παρούσας και των επιμέρους Πολιτικών Ασφαλείας.


Για την A.Q.S.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Νικ. Ι. Μιχαλολιάκος
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων