Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Πολιτική Ποιότητας
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΠολιτική Ποιότητας

Έχοντας τη φιλοσοφία ότι ουσιαστική οργάνωση στις επιχειρήσεις σημαίνει πάνω από όλα ικανότητα καθορισμού οράματος και σχεδιασμού – υλοποίησης στόχων, εστιαζόμαστε στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και στο σχεδιασμό αποδοτικών διεργασιών ώστε οι προσδοκίες των πελατών μας να πραγματοποιηθούν. Κύρια επιδίωξη της πολιτικής μας, ως προς τους πελάτες μας είναι:
 • Να παρέχουμε στον πελάτη υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας πέραν από τις τυπικές υποχρεώσεις μας, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες του.
 • Η ανταπόκρισή μας στις απαιτήσεις του πελάτη να είναι ταχύτατη, με επικοινωνία υψηλής ποιότητας και με κύριο στοιχείο τη φιλικότητα.
 • Να δώσουμε έμφαση στην απλότητα εξασφαλίζοντας έτσι τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε.
 • Να παρέχουμε στους πελάτες εργαλεία υποστήριξης που θα είναι “state of the art” αφού είμαστε μια εταιρεία που στην ουσία διαχειρίζεται τη γνώση
 • Κύριο στοιχείο της πολιτικής μας για τους συμβούλους – στελέχη της Εταιρείας μας είναι:
 • Να εμπλουτίζουν διαρκώς τις γνώσεις τους, αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη γνώση από τα 300 και πλέον Έργα της A.Q.S.
 • Να αναπτυχθούν ως ηγέτες λειτουργώντας με αυτονομία και πρωτοβουλία, ώστε να παράγουν διαρκώς καινοτόμες ιδέες – προϊόντα για τους πελάτες μας.
 • Να δίνουμε ουσιαστική σημασία στη δράση των συνεργατών μας μέσω πρωτοβουλιών αυτό-οργάνωσης
Η εταιρεία AQS έχει σαν σταθερή πολιτική τον απόλυτο σεβασμό στον πελάτη προσφέροντας πάντα προϊόντα ή υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.Η υψηλή και σταθερή αυτή ποιότητα διασφαλίζεται :
 • Με τη συστηματοποιημένη, καταγραμμένη και απόλυτα ελεγχόμενη διαδικασία σχεδιασμού, επίβλεψης, υλοποίησης και παράδοσης στον πελάτη νέων προϊόντων και οργανωτικών έργων, σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων της AQS.
 • Με τη διενέργεια συνεχών ελέγχων ποιότητας σε όλες τις φάσεις, είτε της καταχώρησης δεδομένων, είτε της διαμόρφωσης του τελικού προϊόντος.
 • Με τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της Για να εξασφαλίσει τη συστηματική τήρηση όλων αυτών, η AQS επιμένει στην απαρέγκλιτη εφαρμογή του ΣΔΠ και τη συνεχή του εξέλιξη, διαθέτοντας όλους τους απαιτούμενους πόρους.
Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας η Εταιρεία λειτουργεί με τις παρακάτω αρχές :
 • Κάθε συνεργάτης είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας (Αυτοέλεγχος).
 • Όλοι οι συνεργάτες είναι πλήρως ενημερωμένοι και εφαρμόζουν απαρέγκλιτα το Σ.Δ.Π. της εταιρείας.
 • Η Εταιρεία παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα για την επίτευξη των στόχων ποιότητας.
 • Για κάθε σημαντικό πρόβλημα προκύψει ενεργοποιείται αυτομάτως η Διαδικασία Διαχείρισης Προβλημάτων.
 • Όλα τα κρίσιμα δεδομένα αναλύονται και αξιοποιούνται στα πλαίσια μίας συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης.
 • Η AQS έχει ορίσει Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας ο οποίος αναφέρεται στο Δ/ντα Σύμβουλο και έχει δικαιοδοσία και οργανωτική ανεξαρτησία για να εξασφαλίζει ότι το Σ.Δ.Π της Εταιρείας λειτουργεί και τηρείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.
Στα πλαίσια αυτής της Πολιτικής Ποιότητας, η Διοίκηση καθορίζει συγκεκριμένους βασικούς στόχους Ποιότητας που αποβλέπουν στη :
 • Βελτίωση των προσφερόμενων προς τους πελάτες υπηρεσιών της
 • Μείωση των παραπόνων πελατών
 • Βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών Τα ποσοτικά μεγέθη των στόχων αυτών και η διάρκεια επίτευξής τους καθορίζονται στην αρχή του έτους και επανεξετάζονται κατά τις ανασκοπήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Για την A.Q.S.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Νικ. Ι. Μιχαλολιάκος
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων