Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Maintenance Management - Λευκωσία
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Maintenance Management - Λευκωσία
Maintenance Management - Λευκωσία
  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Στο Σεμινάριο αυτό αναλύονται όλες οι Οργανωτικές Δομές, τα βασικά δεδομένα, τα απαραίτητα αρχεία, η Μεθοδολογία Ελέγχων βήμα προς βήμα, καθώς και τα κατάλληλα Εργαλεία προκειμένου να οργανωθεί και να λειτουργήσει ή να βελτιωθεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Προγραμματισμού και Ελέγχου Συντήρησης, Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων.

Το Σύστημα αυτό:

 • Βελτιώνει τη ροή των πληροφοριών που αφορά στις ειδοποιήσεις (γνωστοποιήσεις) των βλαβών, στον προγραμματισμό και απολογισμό των εντολών συντήρησης και εξασφαλίζει με τις εργασίες της προληπτικής συντήρησης τη βέλτιστη Λειτουργία του Εξοπλισμού Υποδομών & Κτιρίων

 • Τηρεί και παρέχει πολύτιμα ιστορικά, οικονομικά και κοστολογικά στοιχεία για τον Εξοπλισμό και τις λειτουργικές περιοχές των τεχνικών Εγκαταστάσεων

 • Εξασφαλίζει την έγκαιρη διαθεσιμότητα των συνεργείων, των τεχνικών και των ανταλλακτικών

 • Παρακολουθεί τις εγγυήσεις και τα συμβόλαια Συντήρησης του Εξοπλισμού

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη των Τεχνικών Διευθύνσεων Βιομηχανιών, Τραπεζών, Νοσοκομείων και λοιπών Οργανισμών και Επιχειρήσεων, καθώς και Στελέχη που εμπλέκονται στο Property Management.

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Οι Συμμετέχοντες θα βοηθηθούν, ώστε να:

 • Καθορίζουν τα Κέντρα εργασιών Συντήρησης

 • Σχεδιάζουν το Σύστημα Ροής Πληροφοριών απο τη λήψη της αίτησης Συντήρησης μέχρι την υλοποίηση - αξιολόγηση

 • Τηρούν τα απαραίτητα αρχεία σε δομημένο Σύστημα Αρχειοθέτησης

 • Κωδικοποιούν κατάλληλα τον εξοπλισμό σε σύνδεση με Ανταλλακτικά - accessories

 • Υιοθετήσουν Αποδοτικά Μοντέλα και Δείκτες Προληπτικής Συντήρησης

 • Εξοικειωθούν με τις αρχές και τα βασικά οφέλη της προσέγγισης RCM (Reliability Centered Maintenance) που ενισχύουν την αξιοπιστία του Συστήματος Συντήρησης

 • Εξοικειωθούν με τις αρχές της Στατιστικής (Διαγράμματα Ελέγχου) που συνδέουν το Σύστημα Συντήρησης με την Ποιότητα

 • Προγραμματίζουν, υλοποιούν και επιθεωρούν τις εργασίες Συντήρησης

 • Κοστολογούν τις εντολές εργασιών Συντήρησης

 • Αξιολογούν την Αποδοτικότητα του Συστήματος Συντήρησης

 • Εντοπίζουν, σχεδιάζουν και υλοποιούν ενέργειες βελτίωσης του Συστήματος

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • Βασικές έννοιες Συντήρησης Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων

 • Τύποι Συντήρησης (Διορθωτική, Βελτιωτική, Προληπτική)

Β. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

 • Εγκαταστάσεις

 • Κέντρα Εργασίας Συντήρησης

 • Εξωτερικοί συνεργάτες

 • Αποθήκες Ανταλλακτικών

 • Συντήρησης Κτιρίων


Γ. ΒΑΣΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

 • Λειτουργικές περιοχές

 • Εξοπλισμοί

 • Πίνακες τεχνικών προδιαγραφών Συντήρησης (maintenance bill of material)

 • Ανταλλακτικά

 • Λίστες εργασιών Συντήρησης (task lists)

 • Κωδικοποίηση Εξοπλισμών – συνδέσεις με πάγια και υλικά

 • Συστήματα Καταλόγων (catalog systems) Συντήρησης


Δ. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

 • Γνωστοποιήσεις βλαβών (notification) και αιτήσεις Συντήρησης (Maintenance request)

 • Βήματα Προγράμματος Προληπτικής Συντήρησης

 • Δείκτες Προληπτικής Συντήρησης

 • Μοντέλα Προληπτικής Συντήρησης

 • Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα

 • Προληπτική Συντήρηση Κτιριακών Εγκαταστάσεων

Ε. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

 • Τύποι Διορθωτικής Συντήρησης

 • Βήματα Προγράμματος Διορθωτικής Συντήρησης

 • Δείκτες Διορθωτικής Συντήρησης

 • Μαθηματικά Μοντέλα


ΣΤ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ (RELIABILITY CENTERED MAINTENANCE – RCM)

 • Αρχές και Στόχοι

 • Μέρη της φιλοσοφίας RCM

 • Δείκτες Αποτελεσματικότητας

 • Πλεονεκτήματα


Ζ. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

 • Ποιότητα Έργου Συντήρησης

 • Διαγράμματα Ελέγχου

 • Δοκιμές μετά τη Συντήρηση (Post Maintenance Testing)

 • Ασφάλεια και Συντήρηση

Η. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 • Γνωστοποιήσεις βλαβών (notification) και αιτήσεις Συντήρησης (Maintenance request)

 • Προγραμματισμός εργασιών συντήρησης (Maintenance Planning)

 • Εντολές συντήρησης (Maintenance Orders) - Αναλώσεις υλικών και επιβεβαιώσεις εργασιών

 • Δελτία εργασίας και Timesheets

 • Κλείσιμο και τακτοποίηση (settlement) εντολών Συντήρησης

 • Προγραμματισμός εργασιών Προληπτικής Συντήρησης (Preventive maintenance Planning)

 • Περιοδικές επιθεωρήσεις Εξοπλισμού

 • Καταχώρηση δεδομένων μετρήσεων (Measurement data)


Θ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

 • Ιστορικά στοιχεία βλαβών Εξοπλισμού και Λειτουργικών περιοχών

 • Χρόνοι εκτός λειτουργίας

 • Κοστολόγηση εντολών Συντήρησης

 • Κόστος προληπτικής Συντήρησης Εξοπλισμού

 • Διαχείριση εγγυήσεων (warranty) και Συμβολαίων Συντήρησης (Service contracts)

Εισηγητές Σεμιναρίου
Πρώην partner της SAP HELLAS και συγγραφέας των βιβλίων «Επιχειρησιακή Οργάνωση με τη Βοήθεια των Πληροφοριακών Συστημάτων SAP» και «Κοστολόγηση Βιομηχανικού Προϊόντος». Διαθέτει μακρά εμπειρία στην παραμετροποίηση Λογισμικών ERP και MRP II και στη Διεύθυνση Παραγωγής και Συντήρησης Βιομηχανικών Μονάδων.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2018

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου "Maintenance Management"

 • Παρουσίαση, σε ηλεκτρονική μορφή

 • Εφαρμογή Προγραμματισμού, Παρακολούθησης και Κοστολόγησης

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης

 • On line υποστήριξη επί ένα έτος

Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων