Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΔήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Εταιρείας AQS Ltd.

Τελευταία Ενημέρωση 20-7-2018.

Η Εταιρεία AQS Ltd., αναγνωρίζει και σέβεται την σημασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία χειρίζεται στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της και για τον λόγο αυτόν έχει προσαρμόσει απόλυτα την πολιτική της στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής ΓΚΠΔ) 2016/679/ ΕΚ.

Με την παρούσα δήλωση η Εταιρεία AQS Ltd. επιθυμεί να ενημερώσει τους συναλλασσομένους με αυτήν με ποια ιδιότητα, για ποιο σκοπό και με ποια νόμιμη βάση επεξεργάζεται πληροφορίες που τους αφορούν και μπορούν να χρησιμεύσουν στην άμεση ή έμμεση ταυτοποίησή τους, δηλαδή τα προσωπικά δεδομένα τους, τις κατηγορίες των δεδομένων τους, τις πηγές των δεδομένων τους (όταν τα δεδομένα δεν χορηγούνται από το ίδιο το πρόσωπο), τα κριτήρια προσδιορισμού της χρονικής περιόδου τήρησης των προσωπικών δεδομένων τους, την δυνατότητά τους να ασκήσουν αναφορικά με τα προσωπικά τους δεδομένα τα δικαιώματα πρόσβασης και διόρθωσης και κατά περίπτωση, διαγραφής, περιορισμού και εναντίωσης στην επεξεργασία και στην επεξεργασία με διαδικασία αυτόματης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, την περίπτωση τυχόν διαβίβασης των δεδομένων σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, την ευχέρειά των προσώπων να καταγγείλουν κάθε παραβίαση των σχετιζομένων με τα προσωπικά τους δεδομένα δικαιωμάτων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και την τήρηση σχετικών πολιτικών προστασίας και εγγυήσεων Ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία μας.

Για τον σκοπό αυτό παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα δήλωση της Εταιρείας AQS Ltd.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία, εάν επιθυμείτε να λάβετε αντίγραφο της παρούσης δήλωσης, ή επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα κάτωθι σχετιζόμενα με τα προσωπικά σας δεδομένα δικαιώματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email aqs@aqs.gr.

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων
H AQS Ltd. (εφεξής η Εταιρεία ) εδρεύει στην Ελλάδα, Τυρνάβου και Σαρανταπόρου 1Α, στον Άγιο Στέφανο, Τ.Κ. 14565, επεξεργάζεται στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της προσωπικά δεδομένα των συναλλασσομένων με αυτήν, καθιστάμενη ως προς αυτά υπεύθυνος επεξεργασίας.

2.Πηγές Δεδομένων
Συγκεντρώνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από διάφορες πηγές και ειδικά Προσωπικά δεδομένα που μας δίνετε απευθείας εσείς Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε αυτόματα Ενδέχεται να συλλέγουμε μέσω των cookies (οράτε πολιτική cookies κατωτέρω)
• Την διεύθυνση IP σας,
• Το αναγνωριστικό cookie σας,
• Το πρόγραμμα περιήγησής σας,
• Την τοποθεσία σας,
• Τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε στις διαδικτυακές μας τοποθεσίες,
• Τις διαφημίσεις που βλέπετε ή στις οποίες κάνετε κλικ.

3.Κατηγορίες Δεδομένων
Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε κατά περίπτωση είναι Απλά Δεδομένα: ονοματεπώνυμο, αριθμός ΑΔΤ, ΑΦΜ, διεύθυνση, τηλέφωνο, e- mail.

4. Σκοπός Επεξεργασίας 
Ο λόγοι που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας είναι κατά περίπτωση για να επικοινωνήσουμε μαζί σας να απαντήσουμε σε ερωτήματα και αιτήσεις σας να αξιολογήσουμε το βιογραφικό σας, να συνάψουμε μαζί σας συμβάσεις, να εκτελέσουμε τις εκ των συμβάσεων υποχρεώσεις μας προς εσάς, να υλοποιήσουμε τις νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από το εσωτερικό και ενωσιακό δίκαιο, να υποβάλουμε στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% τα εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία συμμετέχετε, ώστε να λάβετε σχετική επιχορήγηση.

5. Νομικές βάσεις Επεξεργασίας
Ειδικότερα κατά περίπτωση οι νόμιμες βάσεις στις οποίες στηρίζουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας τυγχάνουν οι κάτωθι :
• Άρθρο 6παρ1α ΓΚΠΔ
Όταν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων σας για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.
Στην βάση αυτή στηριζόμαστε π.χ. για να συλλέξουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.
• Άρθρο 6παρ1β ΓΚΠΔ
Επεξεργασία απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία εσείς είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτησή σας πριν από την σύναψη της σύμβασης. Στη βάση αυτή στηριζόμαστε π.χ. για να επεξεργασθούμε τα δεδομένα σας κατά την διαδικασία διαπραγμάτευσης πάσης φύσεως συμβάσεων.
• Άρθρο 6παρ1γ ΓΚΠΔ
H επεξεργασία είναι απαραίτητη για την συμμόρφωσή μας με έννομη υποχρέωσή μας όπως αυτή προκύπτει από το Ενωσιακό ή Εθνικό Δίκαιο. Στη βάση αυτή στηριζόμαστε για να τηρήσουμε τις εκ του νόμου προβλεπόμενες υποχρεώσεις μας π.χ. φορολογικές ή ασφαλιστικές διατάξεις.
• Άρθρο 6παρ1στ
H επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία, εφόσον έναντι αυτών δεν υπερισχύει το συμφέρον και τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας ως υποκειμένων των δεδομένων. Ειδικότερα, στη βάση αυτή στηριζόμαστε:
• Το έννομο συμφέρον της Εταιρείας είναι η προστασία των εγκαταστάσεων της Εταιρείας η φύλαξη των περιουσιακών της αγαθών (υλικών και αύλων), η Aσφάλεια των προσώπων των εργαζομένων, ο έλεγχος και αποκλεισμός πρόσβασης στις εγκαταστάσεις προσώπων άσχετων προς τις εργασίες της. Υπογραμμίζεται ότι η επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απολύτως αναγκαία δεν μπορεί να υλοποιηθεί με άλλο ηπιότερο μέσο και γίνεται μόνο για τους ως άνω σκοπούς Ασφάλειας.

6.Διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Τα προσωπικά δεδομένα σας ΔΕΝ διαβιβάζονται εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας

7.Κοινοποίηση σε Τρίτους
Η Εταιρεία AQS Ltd. δεν προβαίνει σε αθέμιτη κοινοποίηση ή διαβίβαση σε τρίτους των προσωπικών δεδομένων σας . H Εταιρεία AQS Ltd. ενδέχεται να κοινοποιήσει ή να διαβιβάσει δεδομένα σας της σε τρίτους, εφόσον συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμες προϋποθέσεις και συγκεκριμένα όταν υφίσταται :
προηγούμενη Συγκατάθεση σας ως υποκειμένων των δεδομένων ή Έννομη Υποχρέωση της Εταιρείας AQS Ltd. να κοινοποιήσει δεδομένα των εργαζομένων προς Αρμόδιους Κρατικούς Φορείς και Οργανισμούς και στις αρμόδιες Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές, εφόσον ζητηθεί νομίμως και αρμοδίως.

8.Χρόνος Διατήρησης των Δεδομένων σας
Η Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο διαρκεί ο σκοπός επεξεργασίας και μετά την λήξη του η Εταιρεία διατηρεί σύννομα τα προσωπικά σας δεδομένα όταν είναι αναγκαία για την συμμόρφωση με νομική υποχρέωση απορρέουσα από διατάξεις του Ενωσιακού ή Εθνικού Δικαίου (ενδεικτικά διατάξεις της Εργατικής, Φορολογικής Ασφαλιστικής και Διοικητικής Νομοθεσίας), καθώς και στην περίπτωση που η διατήρηση τυγχάνει αναγκαία για την θεμελίωση άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρείας.

9. Ποια είναι τα δικαιώματά σας Δικαίωμα Πρόσβασης
Έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε:
α) Επιβεβαίωση αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας και
β) Αντίγραφο αυτών των δεδομένων Δικαίωμα διόρθωσης
Εχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων σας, όταν αυτά είναι ανακριβή ή τη συμπλήρωση των δεδομένων σας, όταν αυτά είναι ελλιπή Δικαίωμα Διαγραφής . Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον δεν επιθυμείτε πια αυτά τα δεδομένα να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και εφόσον δεν υφίσταται νόμιμος λόγος να τα κατέχει η Εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας. Ειδικότερα, το δικαίωμα αυτό ασκείται: όταν η νόμιμη βάση της επεξεργασίας τυγχάνει η συγκατάθεσή σας και εσείς την ανακαλείτε οπότε τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν εφόσον δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία. 'Οταν τα δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβάλλονται κατ’ άλλο τρόπο ή παράνομα σε επεξεργασία ή εάν εσείς αντιτάσσεσθε στην επεξεργασία και δεν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία.

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι δεν πρόκειται για ένα απόλυτο δικαίωμα, καθώς η περαιτέρω διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Εταιρεία τυγχάνει σύννομη, όταν είναι αναγκαία, για λόγους όπως, η συμμόρφωση με νομική υποχρέωση της Εταιρείας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Εναλλακτικά του δικαιώματος για διαγραφή και του δικαιώματος εναντίωσης έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Πότε έχετε αυτό το δικαίωμα;
Όταν:
-επικαλείσθε την ανακρίβεια των δεδομένων του και η Εταιρεία ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας εξετάζει το σχετικό αίτημα
-η επεξεργασία είναι παράνομη
-τα δεδομένα δεν είναι απαραίτητα πλέον για τον σκοπό της επεξεργασίας, αλλά εσείς ζητάτε την τήρησή τους για την άσκηση και υπεράσπιση νομικών σας αξιώσεων
-έχετε ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης και η Εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας, εξετάζει την ύπαρξη υπέρτερου εννόμου συμφέροντός της. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί συνδυαστικά με το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα εναντίωσης.
Συγκεκριμένα:
α) εάν ζητήσετε τη διόρθωση των ανακριβών σας δεδομένων, μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας για όσο διάστημα η Εταιρεία εξετάζει το αίτημα διόρθωσης
β) Εάν ζητήσετε το δικαίωμα εναντίωσης, μπορείτε να ζητήσειτε παράλληλα τον περιορισμό της επεξεργασίας για όσο διάστημα η Εταιρεία εξετάζει το αίτημα εναντίωσης.

Δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων
Έχετε δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία από την Εταιρεία ως υπεύθυνο επεξεργασίας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (π.χ. XML, JSON, CSV, κ.λπ.). Έχετε, επίσης, το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρεία να διαβιβάσει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση. Σε απευθείας το δικαίωμα στη φορητότητα μπορεί να ασκηθεί από εσάς μόνο όταν συντρέχουν σωρευτικά όλες οι κάτωθι προϋποθέσεις, τότε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα (δηλαδή αποκλείονται τα έντυπα αρχεία):
• Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι είτε η συγκατάθεσή σας είτε η εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος (άρ. 6 παρ. 1β ΓΚΠΔ),
• Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αφορούν σε εσάς ως υποκείμενο των δεδομένων και έχουν παρασχεθεί από εσάς από αυτό.
• Η άσκηση του δικαιώματος δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

Δικαίωμα εναντίωσης
Έχετε το δικαίωμα να να αντιτάσσεστε , ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν όταν η επεξεργασία βασίζεται είτε σε (καθήκον που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον) ή στην (ύπαρξη εννόμου συμφέροντος από πλευράς της Εταιρείας), περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ . Η Εταιρεία θα οφείλει να σταματήσει την εν λόγω επεξεργασία εκτός και αν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα στην μη αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.
Εάν η Εταιρεία χρειασθεί να λάβει απόφαση που παράγει έννομα αποτελέσματα για εσάς με αποκλειστικά αυτοματοποιημένη μέθοδο συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ λεκτέα τα ακόλουθα:
• Η Εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί νομίμως να λάβει τέτοια απόφαση, μόνον εάν μας έχετε παράσχει την ρητή συγκατάθεσή σας ή όταν η απόφαση είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ μας ή η εάν λόγω απόφαση επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή το Εθνικό Δίκαιο και το οποίο προβλέπει κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου
• Εάν η εν λόγω απόφαση ληφθεί ως αναγκαία για την σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης μεταξύ μας ήτοι της Εταιρείας ως υπεύθυνου επεξεργασίας και εσάς ως υποκειμένου των δεδομένων ή βάσει της ρητής συγκατάθεσής σας, έχετε το δικαίωμα να αμφισβητήσετε την απόφαση, ώστε η Εταιρεία θα υποχρεούται να εφαρμόσει κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων σας, την εξασφάλιση ανθρώπινης παρέμβασης στην λήψη της απόφασης ή το δικαίωμα έκφρασης άποψης, καθώς και αμφισβήτησης της απόφασης από εσάς ως υποκείμενο των δεδομένων
• Εάν η Εταιρεία προτίθεται να προβεί σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, θα σας παρέξει, κατά τη λήψη των δεδομένων (όταν τα έχει συλλέξει από εσάς) ή σε εύλογο χρόνο (όταν αυτά έχουν ληφθεί από άλλη πηγή) και τις εξής επιπλέον πληροφορίες:
- σχετικά με το αν και κατά πόσον λαμβάνει χώρα αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ,
- σχετικά με τη λογική που ακολουθείται,
- σχετικά με τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της επεξεργασίας,
- ενημέρωση σχετικά το δικαίωμα του υποκειμένου για εναντίωση, το οποίο περιγράφεται με σαφήνεια και χωριστά από οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.

Δικαιούσθε στην περίπτωση που λαμβάνει χώρα κατάρτιση προφίλ, να εξασφαλίζετε τον περιορισμό της επεξεργασίας σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής;
• Η Εταιρεία θα είναι υποχρεωμένη να διαγράψει τα σχετικά προσωπικά δεδομένα, εάν η βάση της κατάρτισης προφίλ είναι η συγκατάθεσή σας και αυτή ανακληθεί ή αν ασκήσετε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων του, και εφόσον δεν συντρέχει άλλη νομική βάση επεξεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού.
• Έχετε δικαίωμα να αντιτάσσεσθε ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν η επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον της Εταιρείας, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και η Εταιρεία θα παύσει να υποβάλλει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

10. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε Καταγγελία στην Αρχή προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Εάν διαπιστώσετε ότι λαμβάνει χώρα παράνομη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή ότι έχουν παραβιασθεί τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα με την προϋπόθεση ότι έχετε προηγουμένως απευθυνθεί στην Εταιρεία για το σχετικό ζήτημα έχετε δηλαδή,ασκήσει προς την Εταιρεία τα δικαιώματά σας και είτε δεν λάβατε απάντηση εντός μηνός (παρατεινομένης της προθεσμίας σε δυο μήνες σε περίπτωση πολύπλοκου αιτήματος) και είτε κρίνετε ότι η απάντηση που λάβατε από την Εταιρεία δεν είναι ικανοποιητική και το ζήτημά σας δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3 TK 11523, Αθήνα complaints@dpa.gr, φαξ 2106475628) και για περισσότερες πληροφορίες δείτε και την δικτυακή Πύλη της Αρχής www.dpa .gr

11. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων 
Η Εταιρεία εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την διασφάλιση κατάλληλου επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων προς αποτροπή καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, κοινολόγησης ή διαβίβασης σε μη δικαιούμενο πρόσωπο ή φορέα με οποιονδήποτε τρόπο . Η Εταιρεία διαθέτει σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας και ανάκαμψης από καταστροφή τα οποία περιοδικά δοκιμάζει και επικαιροποιεί, έχει μάλιστα θεσπίσει και εφαρμόσει κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για την Ασφάλεια και προστασία των δεδομένων που επεξεργάζεται. Προσέτι για τον σκοπό αυτό η Εταιρεία έχει αναθεωρήσει τις συμβάσεις που διατηρεί με εκτελούντες την επεξεργασία προκειμένου να τους δεσμεύσει συμβατικά στον σεβασμό των προσωπικών δεδομένων σας σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ με λήψη και τήρηση μέτρων εξασφάλισής τους από κινδύνους καταστροφής απώλειας, αλλοίωσης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης κοινολόγησης ή διαβίβασης σε μη δικαιούμενο πρόσωπο ή φορέα με οποιονδήποτε τρόπο και με υπογραφή τήρησης ρήτρας εμπιστευτικότητας.

12. Πολιτική Cookies
α) Τι είναι τα cookies;
Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού - web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή / ταμπλέτα / κινητό τηλέφωνο ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ).
β) Ποιος νόμος ισχύει;
Τα cookies διέπονται από την e-privacy οδηγία 2002/58/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2009/136 /ΕΚ (η οποία έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο με τον Ν 3471/2006), όπως ρητώς προβλέπεται και εις τον 2016/679 Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αιτιολογική σκέψη 173. Σύμφωνα με ισχύον δίκαιο Ν3471/2006 (οράτε άρθρο 4παρ5 του νόμου αυτού όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 170 Ν 4070/2012 ) «Η εγκατάσταση των «cookies» επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη και μετά από κατάλληλη ενημέρωσή του.»
γ) Εγκαθίστανται και cookies χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή μου;
Υπάρχουν «cookies» που έχουν εκτιμηθεί από την Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29* ως τεχνικά - λειτουργικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου. Για αυτά ο νόμος δεν απαιτεί προηγούμενη συγκατάθεση. Αυτά είναι (οράτε και Wp29* Opinion 4/2012):
 Cookies» που είναι απαραίτητα για την αναγνώριση ή/και διατήρηση περιεχομένου που εισάγει ο συνδρομητής ή χρήστης κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session) σε ιστοσελίδα καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης (Για παράδειγμα τέτοια «cookies» είναι απαραίτητα κατά τη συμπλήρωση μίας ηλεκτρονικής φόρμας από τον χρήστη). Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και τα «επίμονα»(persistent) «cookies» που εγκαθίστανται για τον ίδιο σκοπό και διαρκούν για διάστημα μερικών ωρών.
 «Cookies» που είναι απαραίτητα για την αυθεντικοποίηση του συνδρομητή ή χρήστη σε υπηρεσίες που απαιτούν αυθεντικοποίηση.
 «Cookies» που εγκαθίστανται με σκοπό την ασφάλεια του συνδρομητή ή χρήστη, όπως για παράδειγμα «cookies» που εντοπίζουν επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες εισόδου στον λογαριασμό ενός χρήστη σε μία συγκεκριμένη ιστοσελίδα.
 «Cookies» με πολυμεσικό περιεχομένο, όπως flash player «cookies», κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session) σε ιστοσελίδα. Τέτοια είναι για παράδειγμα, τα «cookies» που εγκαθίστανται με την προβολή ενός βίντεο στην ιστοσελίδα που έχει επισκεφτεί ο χρήστης.
 «Cookies» που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της τεχνικής της κατανομής φορτίου (load balancing) σε μία σύνδεση σε ιστοσελίδα του διαδικτύου.
 «Cookies» που «θυμούνται» τις επιλογές του συνδρομητή ή χρήστη σχετικά με την παρουσίαση της ιστοσελίδας (π.χ. «cookies» που αφορούν την επιλογή της γλώσσας ή της παρουσίασης αποτελεσμάτων αναζήτησης σε μία ιστοσελίδα).
 «Cookies» που εγκαθίστανται μέσω πρόσθετων προγραμμάτων (plug ins) σε ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων και αφορούν στο διαμοιρασμό περιεχομένου μεταξύ των πιστοποιημένων μελών που έχουν ήδη πραγματοποιήσει σύνδεση (logged in).
δ) Πώς να ελέγχετε τα cookies
Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.
Για να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm#section_2
https://www.aboutcookies.org/
ε) Πώς θα πληροφορηθώ αν αλλάξει η πολιτική cookies
Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα πολιτική για τα cookies θα εμφανίζεται εγκαίρως στην ιστοσελίδα.

Η παρούσα δήλωση υπόκειται σε περιοδικές αναθεωρήσεις και επικαιροποιήσεις. Στην περίπτωση αυτή θα ενημερώνεστε μέσω του συνδέσμου aqs.gr στον ιστότοπο της Εταιρείας.

* WP29: Συστήθηκε δυνάμει του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Η Ομάδα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα ως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά είναι ανεξάρτητη ως προς αυτήν. Απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο των Αρχών Προστασίας Δεδομένων κάθε κράτους - μέλους και εξετάζει θέματα ιδιαίτερης βαρύτητας ή θέματα που παρουσιάζουν ειδικότερο ενδιαφέρον σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και εμπίπτουν στον πρώτο πυλώνα της ΕΕ. Η εξέταση των θεμάτων γίνεται είτε μετά από αίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε με πρόταση των μελών της Ομάδας. Η Ομάδα εκδίδει γνωμοδοτήσεις και κείμενα εργασίας. Ήδη μετά την εφαρμογή του 2016/679 Κανονισμού λειτουργεί ως Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων