Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Cost Auditing - Θεσσαλονίκη
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Cost Auditing - Θεσσαλονίκη
Cost Auditing - Θεσσαλονίκη

Κάθε επιχείρηση, όχι μόνο σε περιόδους κρίσεως αλλά και σε ομαλότερες περιόδους, επιβάλλεται να σχεδιάζει μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα της και να βελτιώνει τα οικονομικά της αποτελέσματα.

Ένα βασικό Εργαλείο προς την κατεύθυνση αυτή είναι το Cost Auditing, δηλαδή μία ακτινογραφία Αξιολόγησης όλων των περιοχών όπου δυνητικά θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν εξελιγμένες Μέθοδοι και Σύγχρονα Εργαλεία Μείωσης του Κόστους.

Στο συγκεκριμένο Workshop, αφού πρώτα παρουσιαστούν οι συνήθεις περιοχές Σπατάλης ή Δυνητικής Μείωσης Κόστους σημείο προς σημείο θα αναλυθούν οι Επιτυχημένες Πρακτικές και Εργαλεία Μείωσης Κόστους με αντίστοιχες ασκήσεις. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες, θα επεξεργασθούν  Case Study (workshop) όπου, χρησιμοποιώντας τα ειδικά Εργαλεία που τους παρέχουμε, θα σχεδιάσουν ενέργειες μείωσης του κόστους .

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Γενικούς Διευθυντές και ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων, Διευθυντές / Προϊσταμένους Οικονομικών Υπηρεσιών, Παραγωγής, Marketing, Ανθρώπινου Δυναμικού και Προμηθειών.

Πώς θα ωφεληθούν οι Συμμετέχοντες

Στο σεμινάριο αυτό οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση που θα τους βοηθήσει, ώστε να:

 • Μετρούν την Παραγωγικότητα κάθε Διεργασίας

 • Μετρούν την Παραγωγικότητα κάθε Εργαζομένου

 • Μειώνουν την Κατανάλωση της Ενέργειας

 • Βελτιώνουν το Συνημίτονο στην Κατανάλωση της Ενέργειας

 • Προγραμματίζουν Δράσεις για την Μείωση της Ισχύος Αιχμής

 • Συντάσσουν τον Προϋπολογισμό - Reporting

 • Εφαρμόζουν την  Προσέγγιση Ολικού Κόστους

 • Εφαρμόζουν την ABC Analysis

 • Εφαρμόζουν την Activity based Costing

 • Αναλύουν κατά ABC τα Έξοδα Πωλητών, τις Επιστροφές, τα Έξοδα Marketing κά.

 • Εφαρμόζουν την ABC Analysis σε Διοικητικά Έξοδα όπως σε: Ενέργεια, Τηλέφωνα, Οχήματα, Αναλώσιμα κά.

 • Γνωρίζουν τις Λειτουργίες Αποθήκης - Διαχείριση Αποθεμάτων

 • Γνωρίζουν την Οικονομική Λειτουργία - Χρηματοοικονομικά

 • Αξιολογούν τις Επενδύσεις Παγίων 

 • Μετρούν την Μείωση Κόστους Αγορών με Value Analysis

 • Μετρούν την Μείωση Κόστους Αγορών με Προσέγγιση Ολικού Κόστους

 • Γνωρίζουν το Κόστος Δραστηριότητας, Τμήματος, Σύμβασης, Έργου, Πελάτη 

 • Επιλέγουν την καταλληλότερη Χωροθέτηση Υλικού

 • Επιλέγουν την καταλληλότερη Μέθοδο Ετοιμασίας Παραγγελιών Πελατών

Ενότητες Σεμιναρίου

Α. ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ AUDITING

 •  Διοικητικές Λειτουργίες

 • Σύστημα Πρόβλεψης Ζήτησης

 • Κόστος Αγορών

 • Κόστος Παραλαβών στην Αποθήκη

 • Κόστος Αποθήκευσης
 • Κόστος Παραγωγής

 • Κόστος Μεταφορών

 • Κόστος Ετοιμασίας Παραγγελίας  

 • Κόστος Διανομών

 • Κόστος από τη μη Αριστοποίηση του Απόθεματος

 • Κόστος Service

 • Κόστος  Έρευνας και Ανάπτυξης

 • Κόστος Συντήρησης
 • Κόστος Πληροφορικής

B. ACTIVITY BASED COSTING

 • Μεθοδολογία ACTIVITY BASED COSTING

 • Εργαλεία για τον υπολογισμό ACTIVITY BASED COSTING

Γ. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

 • Μεθοδολογία

 • Εργαλεία Διαχείρισης Έργου

 • Εργαλεία & Μεθοδολογίες Αξιολόγησης και Μείωσης Κόστους

 • Δίνονται Δωρεάν τα παρακάτω σημαντικά Εργαλεία:

  • Πίνακας ελέγχου 500 σημείων της επιχείρησης για Μείωση Κόστους

  • Η Δομή Κόστους της επιχείρησης σε σχέση με τον κλάδο

  • Σύγκριση Κόστους εταιρείας του κάθε συμμετέχοντα με τον Μέσο Όρο του Κλάδου

  • Ο Προϋπολογισμός ως Εργαλείο Μείωσης Κόστους

  • Εργαλεία Προγραμματισμού Παραγωγής

  • Εργαλείο Υπολογισμού Ολικού Κόστους Αγοράς

  • Value Analysis, για Προμήθειες & Παραγωγή

  • Εργαλεία Αριστοποίησης Ποσότητας Παραγγελίας και Παρτίδας

  • Εργαλεία για τον Υπολογισμό Ολικού Κόστους Αγοράς

  • Εργαλείο Αξιολόγησης Προσφερόμενων Εκπτώσεων

  • Εργαλεία Καθορισμού Ύψους Αποθεμάτων

  • Εργαλεία για τη Χωροθέτηση των Υλικών

  • Εργαλεία για τον Υπολογισμό Κόστους Δραστηριοτήτων (Activity Base Costing), Συμβάσεων, Πελατών

  • NPV, IRR & PBP για Αξιολόγηση Επενδύσεων

Εισηγητές Σεμιναρίου
Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics (και ιδιαιτέρως των Αποθεμάτων), των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM, σε Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων - Πανδημιών, Επιχειρησιακής Συνέχειας και Συστήματα Οργάνωσης και Βελτίωσης. Έχει υλοποιήσει σημαντικό αριθμό σεμιναρίων (άνω των 100) στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Budgeting και του Reporting, τα οποία έχουν παρακολουθήσει χιλιάδες Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
ΜΒΑ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων έχει διατελέσει Project Manager σε εκατοντάδες Έργα Οργάνωσης και Σχεδιασμού Διαδικασιών Λειτουργίας Οργανισμών, Σχεδιασμού και Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής, Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων, υποστήριξης Εφαρμογής και Αξιολόγησης αποκλίσεων Προτύπων Διαχείρισης, όπως του ISO 9001, του ISO 27001 και πολλών άλλων. Διαθέτει επίσης, σημαντική εμπειρία, σε Επιχειρησιακά Συστήματα Ανάπτυξης Διαδικασιών, Οδηγιών και Κανονισμών, σε Συστήματα Οργάνωσης και Βελτίωσης, καθώς και σε Εσωτερικούς Ελέγχους Συμμόρφωσης. Πιστοποιημένος Επικεφαλής Επιθεωρητής Εσωτερικών Ελέγχων, Επιθεωρητής Συστημάτων Ποιότητας και Data Protection Officer (DPO). Επίσης, διαθέτει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στα παραπάνω αντικείμενα, καθώς και σε θέματα Οργάνωση Γραφείου, Βελτίωσης Καθημερινότητας και σε τεχνικές ανάπτυξης δεξιοτήτων Διοικητικών Στελεχών.
Ο κ. Μιχαήλ Θεοφίλου είναι Αεροναυπηγός Μηχανικός απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών της Σχολής Ικάρων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc από το Cranfield Institute of Technology της Μ. Βρετανίας καθώς και Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός από το Πανεπιστήμιο Πατρών και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Προέρχεται από τις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας όπου υπηρέτησε σε πληθώρα παραγωγικών, διοικητικών και επιτελικών θέσεων και καθηκόντων στον τομέα της Συντήρησης και Υποστήριξης των αεροσκαφών, αποκτήσας επιστημονικές γνώσεις και εμπειρίες στον Τεχνολογικό, Ερευνητικό και Διοικητικό τομέα ενός ιδιαίτερα απαιτητικού χώρου, όπου η διαθεσιμότητα, ποιότητα, ασφάλεια των μέσων και το κόστος / αποτελεσματικότητα των οργανωτικών σχημάτων και των καθημερινών επιλογών και αποφάσεων ήταν ο πυρήνας της διαχρονικής ενασχόλησής του. Από το 2009 είναι Σύμβουλος επί αεροναυπηγικών θεμάτων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδιαίτερα σε θέματα οργάνωσης Παραγωγής, μείωση Κόστους, ελέγχου Διεργασιών, μέτρηση Αβεβαιότητας, Εκτίμησης Κινδύνων, Διαχείρισης Κρίσεων - Πανδημιών, στα Πρότυπα Επιχειρησιακής Συνέχειας Οργανισμών. Επίσης, διαθέτει σημαντική εμπειρία στη Διαχείριση Έργων, στη Σύνταξη, Υποβολή και Παρακολούθηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Δημοσίου.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2017

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο "Cost Auditing"
 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή

 • Λογισμικό για: AB Costing & λοιπά Εργαλεία Μείωσης Κόστους που προαναφέρθηκαν

 • Δωρεάν online συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας

Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     

Πατήστε προσθήκη στο καλάθι για να παραγείλετε το επιθυμητό υλικό σεμιναρίου.


Παραγγελία Υλικού Σεμιναρίου
Όνομα ΤΙΜΗ Επιλογή Υλικού
Πλήρες Πακέτο Σεμιναρίου {Cost Auditing} (Ελληνική Έκδοση) 180 € Προσθήκη στο Καλάθι
Στο πακέτο περιλαμβάνονται: 
 
 • Εγχειρίδιο "Cost Auditing"
 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή

 • Λογισμικό για: AB Costing & λοιπά Εργαλεία Μείωσης Κόστους που προαναφέρθηκαν

 • Δωρεάν online συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων